ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

آن آقايان
مُهر زنان را برده اند!
زنستان

 
 
 
 
 

 

مركز فرهنگی زنان، انجمن مستقلی است که از سال 1378 فعاليتهای فرهنگی خود را در چارچوب قوانين و ضوابط موجود آغاز كرده و از سال 1381 نيز رسما به ثبت رسيده است. مركز فرهنگی زنان در طول سالها فعاليت خود بر محورهای: خشونتهای خانگی و اجتماعی عليه زنان، ارتقاء آگاهی اعضای خود و ديگر زنان، ترويج پيشگيری از بيماريهايی مانند ايدز كه سلامت زنان را بهخطر مياندازد، برگزاری سمينارها و كارگاههای مختلف دربارهی جايگاه نابرابر زنان در قوانين و سنتهای موجود، و تقويت روحيهی حقخواهی زنان، متمركز و فعال بوده است و همواره گزارش كليهی فعاليتهای خود را در سايت‎‎های مركز، مجلات و روزنامههای رسمی كشور و ديگر تريبونهای موجود در اختيار زنان و مردان هموطن قرار داده است.

طلعت تقينيا، منصوره شجاعی و فرناز سيفی از فعالان جنبش زنان و عضو مرکز فرهنگی زنان، 7 بهمن ماه 1385 ، هنگام خروج ازمرز هوايی در فرودگاه امام خمينی دستگير و به بند 209 زندان اوين منتقل شدند. اتهام آنان اقدام عليه امنيت از طريق شرکت در يک کارگاه آموزشی روزنامه نگاری در هند بود. مركز فرهنگی زنان و خود آنان به اين اتهام و دستگيريشان اعتراض كردند، و آنان پس از 36 ساعت آزاد شدند. طبق اظهارات اعلام شده اتهام آنان ارتباطی با عضويتشان در مرکز فرهنگی زنان يا فعاليت آنان در کتابخانه نداشت اما بر خلاف قانون آيين دادرسی کيفری، ماموران و ضابطان قضايی به کتابخانه زنان رفته و اقدام به ضبط اسناد و مدارك، مهر و آرشيو مركز فرهنگی کرده اند.

ما پس از مشورت با خانم شيرين عبادی که وکالت آنان را نيز برعهده دارد، برای باز پس گرفتن اسناد و مدارك ضبط شده، طی نامهای رسمی، فهرست ريز مدارك و آرشيو و اسناد خود را مكتوب و به شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی (واحد امنيت) ارائه كرديم. متاسفانه مسئولان شعبه مذبور با اين استدلال كه هنوز پرونده آنها به دادگاه ارجاع نشده است، از تحويل گرفتن نامهی ما، سر باز زدند. و اعتراض ما در اين خصوص به جايی نرسيده است و چون مراجعات مکرر هم مفيد فايده نبوده است بنابراين ناگزير از اطلاع رسانی هستيم، زيرا مرکز فرهنگی زنان يک نهاد مدنی ثبت شده است و هرگونه نقصانی در اموال آن متعلق به همه اعضا است لذا ناگزير با طرح رسانه ای اين موضوع مجددا درخواست می کنيم اموال زير که متعلق مرکز فرهنگی زنان است مسترد شود.

از جمله اسناد ضبط شده: مهر مركز، كيس كامپيوتر، آرشيو فيلمهای مركز، اسناد مالی و گزارش جلسات مركز و... است. در عين حال، قسمتی از اسناد مرکز فرهنگی زنان در منزل خانم طلعت تقی نيا بود که ضمن اموال شخصی ايشان(همچون دو زن ديگر) ضبط شده است.
از آنجا که مهر مرکز فرهنگی زنان نيز درميان اموال ضبط شده است، بدين وسيله اعلام می کنيم که مهر مرکز فرهنگی زنان از تاريخ 7 بهمن 1385 ماه از اعتبار ساقط است زيرا از دسترس مرکز فرهنگی زنان خارج شده است.