ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مثلث الله ورديخانی- اردوبادی و آقازاده
نقش محافل امام زمانی
درتوليد بمب اتم درايران
از يک گزارش رسيده

 
 
 
 
 

آقازاده تنها فردی است كه تقريبا در تمام كابينه های بعد از انقلاب حضور داشته است: وزير مشاور، معاون اجرايی نخست وزير، وزير نفت و رئيس سازمان انرژی اتمی سوابق، پست های او در كابينه های مختلف می باشد. 

برخلاف احمدی نژاد و دوستانش در كابينه كه سابقه كمی در دولت و ادعای ارتباط با امام زمان دارند, سابقه آقازاده در دولت و ارتباطش با امام زمان به اوايل انقلاب و حتی پيش از انقلاب برمی گردد.

آقازاده عضو يكی از گروه های مدعی ارتباط با امام زمان به رياست الله وردی خانی در تبريز است. الله وردی خانی كه مدعی ارتباط با امام زمان است, رئيس همان گروهی است كه در دهه شصت به حضور آيت الله خمينی رسيده و ادعای ارتباط با امام زمان كرد. البته اين ادعا مورد قبول ايشان واقع نشد و در خاطرات امام جمارانی به آن اشاره شده است.

اين گروه كه فعاليت خود را قبل از انقلاب و تحت عناوين مذهبی و عرفانی شروع كرد و در ابتدا هيچ انگيزه سياسی نداشت تا سال 1363 كماكان فعاليت خود را در چهار شهر تبريز, تهران,  اصفهان, و مشهد در بعد غير سياسی ادامه داد. در اين مدت رهبر ظاهری اين گروه آقای اردوبادی بود ولی الله ورديخانی به عنوان فرد اصلی از پشت صحنه هدايت گروه را به عهده داشت! مخفيکاری به حدی بود که از اعضای هفتاد هشتاد نفره گروه به جز چند نفر اصلی (شامل آقازاده) کسی از وجود الله ورديخانی خبر نداشت!

بعد از راهيابی آقازاده به كابينه مهندس موسوی دراوايل دهه شصت, تصميم گرفته شد به خاطر امكان شبهات سياسی از طرف رقبای آقازاده از حضور او در جلسات گروه كاسته شود, و حضور وی محدود به جلسات مهم با اعضای رده بالای معتمد گروه شد. آقازاده پس از ورود به كابينه حدود 20 نفر از اعضای گروه را وارد نخست وزيری و وزارت نفت كرد كه عهده دار پست های مهم شدند, برخی از اعضای گروه نيز با بورس دولتی به خارج از كشور فرستاده شدند، كه بعدها پست های مهمی را به عهده گرفتند (از  جمله رييس اسبق دانشگاه تهران، دکتر رحيميان).

از ديگر اعضای مهم اين گروه ميتوان به دکتر خليجی رييس اسبق دانشگاه علامه، مهندس سادات از آموزش و پرورش، دکتر پورفيض رييس اسبق دانشگاه تبريز، و افراد ديگر اشاره کرد.

در سال 1364 تحول مهمی در اين گروه روی داد كه عبارت از ادعای ارتباط مستقيم امام زمان با يكی از اعضای مونث(خانم اردوبادي) گروه بود. در اين ارتباط امام زمان مورد ادعا نويد ظهور خود را داده و از گروه خواسته شد خود را برای ظهور امام زمان آماده كنند. سرانجام در سال 1366 امام زمان مورد ادعا خواستار ارسال پيام خويش به آيت الله خمينی شد. 3 نفر از اعضای گروه شامل بانوی مدعی مرتبط با امام زمان (خانم اردوبادي)، و آقايان زادی و سادات با كوشش بسيار توانستند وقت ملاقات با آقای خمينی را بگيرند كه در خاطرات امام جمارانی به جزئيات آن اشاره شده است. نهايتا ايشان با ارايه سه پرسش و دريافت جواب غلط ادعای اين گروه را نپذيرفت و آنان را عده ای فريب خورده ناميد.

مدتی بعد گروه مزبور تحت فشار، ظاهرا به فعاليت خود خاتمه داد, اما هسته مركزی گروه شامل آقازاده كماكان به صورت مخفی به جلسات خود ادامه داد. اينبار اردوبادی از رهبری گروه حذف شده و الله وردی خانی از سايه در آمده و رهبری گروه را به عهده گرفت.

در تمام اين مدت هدف اين گروه آماده سازی شرايط برای ظهور امام زمان در آينده نزديك بود و رهبری گروه و ارتباط با امام زمان از طريق نفر اصلی يعنی الله وردی خانی صورت می گرفت. در شهريور سال 1376 تحول مهمی صورت گرفت و آن پيشنهاد پست رياست انرژی اتمی به آقازاده بود.

وقتی در شهريور سال 1376 پست رياست سازمان انرژی اتمی با فشار رهبر توسط خاتمی به آقازاده پيشنهاد شد ايشان پس از مشورت با الله وردی خانی و اردوبادی اين پست را قبول كرد. سياست كلی كه از طرف خامنه ای به ايشان ابلاغ شده بود دسترسی احتياط آميز به تكنولوژی هسته ای بطوری كه حساسيت غرب و دنيا را برنيانگيزد و در موعد مناسب آماده ساخت بمب هسته ای باشد. ولی آقازاده تحت تلقين های الله وردی خانی چنان بی پروا عمل كرد كه حتی به توصيه های هاشمی هم گوش نكرد و نتيجه حاصله به خطر افتادن امنيت كشور شده است.

اقدامات اين گروه پس از به قدرت رسيدن احمدی نژاد وارد مرحله جديد و گسترده تری شد.

وقتی آقازاده می خواست پروژه راکتور توليد پلوتونيوم را در انرژی اتمی شروع کند، حتی آقای هاشمی نيز مخالف اين کار بود و آن را خطری برای امنيت کشور می دانست، آقازاده پس از مشورت با الله وردی خانی و  اردوبادی و با تاکيد آنها بر اينکه اين پروژه مورد تاييد و خواست امام زمان است تصميم جدی برای اين کار گرفته و به هر ترتيبی بود رضايت رهبر کشور را نيز جلب کرد.

بايد مردم ايران و مسوولين مربوطه در جريان ارتباطات مرموز آقازاده ونقش او در منحرف كردن مسير انرژی اتمی ايران به سمت نظامی و امام زمان مورد ادعای ايشان باشند.