ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  162- 116
مجلس به دو نيمه تقسيم شده
 
 
 
 

 

روزنامه آينده نو، اعتماد و اعتماد ملی، گزارش‌های مفصلی درباره جلسه علنی ديروز مجلس منتشر كردند كه در آن بی‌انضباطی مالی دولت مورد بحث نمايندگان قرار گرفت. اعتماد نوشت:

 بررسی پنجمين لايحه متمم بودجه در جلسه علنی مجلس به صحنه انتقاد اقتصاددانان مجلس تبديل شد و در اقدامی جالب نمايندگان مخالف و موافق به صورت مشترك دولت را به بی‌انضباطی مالی متهم كردند. پنجمين لايحه متمم بودجه پس از دو ساعت بحث و بررسی كليات آن به تصويب رسيد. دولت در اين لايحه درخواست كرده بود به منظور تامين منابع مالی برای جبران كسری بودجه جاری به ميزان 3 هزار و 200 ميليارد تومان را از صندوق ذخيره ارزی و فروش شركت‌های دولتی تامين كند. درخواست پنج باره دولت طی 10 ماه گذشته برای برداشت از صندوق ذخيره ارزی آن هم برای مصارف جاری بهت و تعجب نمايندگان را در پی داشته است. احمد توكلی رئيس مركز پژوهش‌های مجلس طی ديداری با محمود احمدی‌نژاد به او يادآور شد تزريق 3 هزار ميليارد تومان ديگر نقدينگی به كشور خطر تشديد دوباره تورم را در پی خواهد داشت. »

رای مثبت 162 نماينده به كليات لايحه متمم و رای مخالف 116 نماينده به پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت، گويای ترکيب و سمت گيری مجلس در تائيد و يا مقاومت در برابر دولت بود.