جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سفر فوق العاده
5 نماينده کنگره و سنای امريکا
با پرواز نظامی وارد اسرائيل شدند
سايت خبری "وای نت"، ترجمه بايرام منصوری
 
 
 
 

 

19 فوريه

يووال استای نيتز، عضو پارلمانی اسرائيل اعلام داشت که ايران، محورمذاکرات ميان نمايندگان اسرائيل و آمريکا بوده است.

استای نتيز، پذيرای هيئتی متشکل از چهارعضو مجلس نمايندگان و يک سناتور آمريکائی بوده است که شنبه شب با يک هواپيمای نظامی وارد اسرائيل شدند.

استای نيتزگفته است که موضوع ايران، نخستين موضوع مورد بحث با نمايندگان آمريکا بوده است. به گفته وی تمامی شرکت کنندگان دراين جلسه متفق القول بوده اند که ايران نبايد کشوری اتمی باشد و يا به سلاح هسته ای دسترسی داشته باشد. درهمين حال اميدواری هايی وجود دارد که براساس آن، اگرکشورهای اروپائی با آمريکا درمورد تحريم های اقتصادی همکاری نمايند ممکن است که ايران برنامه های اتمی خود را متوقف نمايد. درغيراينصورت کاملا آشکار خواهد بود که گزينه راه حل نظامی در دستور کارقرارخواهد گرفت.

استای نيتز که هيئت نمايندگی آمريکا را در بخش غربی ديوار "ندبه" همراهی می کرد به سايت خبری وای نت گفته است:

"من به آنها توضيح دادم که ادعاهای جنبش اسلامی سياسی نيست، بلکه رد کامل تاريخ يهود- مسيحت می باشد. ادعای آنها مبنی برعدم وجود کنيسه دراورشليم و انکار واقعيت هايی ازسوی آنان درمورد مندرجات عهد عتيق و جديد، حمله ايست به سنت های يهوديت و مسيحيت. اين تلاشی است برای به راه انداختن يک جنگ مذهبی فناتيک". وی اضافه کرده است که گروه آمريکائی جدی بودن اين مسئله را کاملا درک کرده اند.

استای نيتز همچنين تاکيد کرده است که سفرگروه آمريکائی بهيچ وجه جنبه تشريفاتی ندارد.

اين گروه قراراست ازپايگاه موشکی اسرائيل درجنوب اين کشور و سيستم موشکی ARRD W نيزبازديد کنند. ملاقات اعضا و اين گروه با مديرسازمان جاسوسی موساد نيزدردستورکار قرار دارد.