ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سئوالات تست معلمان را بخوانيد
 فاجعه اين سئوالات نيست
وضع زندگی معلمان است
 
 
 
 

 

همزمان با اعتصاب و اعتراض سراسری معلمان کشور برای وضع حقوقی و استخدامی خود، که دانش آموزان اخبار آن را به صدها هزار خانه بردند، به يک باره سوژه ای مذهبی در ارتباط با وزارت آموزش و پرورش و وزير آن در بوق خبرگزاری های داخلی شد. بموجب اين سوژه معلمان نه بخاطر حقوق، نه بخاطر وضع فلاکت بار معيشتی، نه بخاطر به زانو در آمدن زير بار اجاره مسکن، نه بخاطر آينده استخدامی خود و.... بلکه بخاطر يک تست مذهبی زير فشاراند!

بموجب اين تست مذهبی، از معلمان سئوالاتی در باره زندگی پيغمبر شده که توهين به پيغمبر است و بدين ترتيب، اين زير فشار رفتن معلمان هم ارزش و اعتباری باندازه توهين به پيامبر در جمهوری اسلامی نمی تواند داشته باشد!

مجلس و نمايندگانش هم روی همين سوژه متمرکز شدند و وزير آموزش و پرورش را به مجلس خواستند، تا آن اعتصاب و اعتراض را دور زده باشند!

سوژه کهنه ای که يکباره ديروز کشف شد و همه خبرگزاری ها، مطبوعات و مجلس مانند يک ارکستر همآهنگ صدای آن را در آوردند، مربوط به 40 سئوال تست از معلمان ديپلم و فوق ديپلم در آزمون آ‌موزش ضمن خدمت معلمان در ششم بهمن‌ماه امسال است.

سازمان معلمان هم موقع را مغتنم شمرده و برای طفره رفتن از پرداختن به اعتصاب صنفی- معيشتی معلمان فورا يک بيانيه اعتراضی نسبت به اين تست صادر کرد!

ترديد نيست که اگر اعتراض و اعتصاب معلمان در ميان نبود، کسی اصلا صدای اين تست را هم در نمی آورد، اما وضع چنان بحرانی است که پيه نتايج اين افشاگری را به تن ماليدند تا آن يکی اصلا مطرح نشود. والا از دل آموزش و پرورشی که بدست حجتيه سپرده شده، جز اين بر نمی آيد که در آمده!

اما خود ماجرای تست هم بهرحال خواندنی است. يعنی نه تست مذهبی که انجام شده، چون اين نوع تست ها هميشه و در ادارات و وزارت خانه های مختلف جاری است و حتی امتحان شورای نگهبان از فقها نيز چيز شبيه همين هاست، با چند درجه اينطرف و يا آنطرفش.

به اين چند نمونه از 40 سئوالی تست معلمان توجه کنيد:

- رسول خدا(ص) در مقايسه خود با حضرت يوسف فرمودند:

الف- من از يوسف زيباترم

ب- يوسف از من زيباتر است

ج- من از يوسف بانمك‌ترم

 د- يوسف از من زيباتر ولی من بانمك‌ترم.

- رسول خدا(ص) هرگز با قاشق غذا نمی‌خورد.

الف- با دو انگشت می خورد

 ب- سه انگشت می خورد

ج- با چهار انگشت می خورد

د- با پنج انگشت می خورد

-  موی سر رسول خدا(ص)

الف-  سياه بود

ب- سفيد بود

ج- جز چند مو بقيه سياه بود

د- در آخر عمر سفيد شد

- رنگ ريش پيامبر چگونه بود؟

الف- سراسر سفيد حتی بالا‌ی زنخدان

ب- سراسر سياه حتی بالا‌ی زنخدان

ج- بالا‌ی زنخدان سفيد و بقيه جوگندمي

د- بالا‌ی زنخدان جوگندمی و بقيه سفيد

رسول خدا(ص) به كدام سمت می‌خوابيد؟

الف- به پشت

ب- به سينه

ج- به راست

د- به چپ

- مهر نبوت در كدام قسمت بدن پيامبر نمايان بود؟

الف- بين شانه‌ها

ب- روی صورت

ج- روی پيشانی

د- بين سينه‌ها