ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

وحشت در بوشهر، بدليل بازگشت کارشناس روس
اخبار و نشانه های خطری
که بی وقفه نزديک می شود
دستور شب گذشته به مطبوعات:
هيچ رسانه ای حق انتقاد از روسيه ندارد

 
 
 
 
 

از روز گذشته و همزمان با فاش شدن پا پس کشيدن روسيه از ادامه فعاليت هايش در نيروگاه اتمی بوشهر، موجی  نگرانی  از خطر حمله به اين نيروگان بر اين شهر حاکم شد، زيرا تاکنون بودن اين کارشناسان خود نوعی تضمين عدم حمله به نيروگاه بوشهر تلقی می شد. روسيه به بهانه عقب افتادن پرداخت های ايران اعلام توقف کرده و ظاهرا بايد مذاکرات دراين بار در تهران جريان می يافت تا راه حلی برای آن يافت شود. بويژه که مقامات روسيه تا 24 پيش نيز در تهران بوده و با رهبران جمهوری اسلامی مذاکره می کردند. اما اين مسير طی نشده و کارمندان ايرانی نيروگاه بوشهر متوجه جنب و جوش تازه ای ميان کارشناسان و متخصصان روس اين نيروگاه برای بازگشت به وطن شده اند. اگر اين بازگشت يک دستور ابلاغ شده از مسکو باشد، آنگاه بايد پشتوانه اين دستور را اطلاع ويژه ای بدانيم که يا روس ها خود بدست آورده اند و يا امريکائی ها برای قربانی نشدن کارشناسان روس در حمله به بوشهر به آنها داده اند تا از منطقه خارج شوند.

به موازات اين اخبار نگران کننده که از جنوب کشور به پيک نت رسيده است، شب گذشته از تهران نيز خبر رسيد که از سوی وزارت ارشاد و شورای عالی امنيت ملی به کليه مطبوعات دستور داده شد تا از هر گونه انتقادی از روسيه، چه در ارتباط با نيروهای بوشهر و چه هر عرصه ديگری تا اطلاع ثانوی اکيدا خودداری شود.