ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  درمحافل سياسی تهران
هاشمی ثمره و احمدی نژاد
طراحان فرار شهرام جزايری
 
 
 
 

 

در محافل سياسی تهران از گزارشی صحبت می شود که هاشمی شاهرودی رئيس قوه قضائيه و محسنی اژه ای وزير اطلاعات دولت احمدی نژاد بعنوان گزارش محرمانه و اختصاصی برای رهبر تهيه کرده و در اختيار وی گذاشته اند. اين گزارش مربوط به فراری دادن شهرام جزايری و خروج او از کشور است. بموجب اين گزارش فرار جزايری در يک محفل امنيتی که زير نظر هاشمی ثمره و احمدی نژاد فعاليت می کند طراحی و اجرا شده و بخشی از قوه قضائيه نيز با اين توطئه همکاری کرده است. شبکه قضائی که با طرح فرار جزايری همکاری کرده همگی با مصباح يزدی در قم همآهنگ هستند. در هفته های اخير با جزايری تماس هائی گرفته شد و به او وعده داده شده بود که در صورت قبول افشاگری ها، پس از خروج از کشور، می توان فرار او را ترتيب داد. جزايری اين تعهد را سپرده و خود را تسليم اين گروه کرده است. کانون قول و قرار ها نيز افشاگری جزايری بر محور هاشمی رفسنجانی و اطرافيان اوست و حتی مدارک و اسناد ديگری که جزايری در ارتباط با آن نبوده را نيز قرار است در خارج از کشور در اختيار جزايری بگذارند تا از زبان او فاش شود. هنوز دامنه اين افشاگری ها معلوم نيست تا چه سطحی را در بر خواهد گرفت. بدين ترتيب می توان از هم اکنون اعلام کرد که شهرام جزايری را احمدی نژاد از کشور خارج کرد تا با افشاگری های آينده خود، احتمال رياست هاشمی رفسنجانی بر مجلس خبرگان منتفی شده و موقعيت مصباح يزدی تقويت شود. اين پيش بينی، دورنمای مهم تری را نيز در نظر دارد و آن انتخاب جانشين برای رهبر کنونی جمهوری اسلامی است.

الياس محمودی رئيس حفاظت اطلاعات قوه قضائيه که ار مرتبطين کانونی توطئه اسلامی مصباح يزدی در قم است، به همين دليل برکنار و بازداشت شده است. رئيس زندان اوين نيز بعنوان تبانی در اين توطئه بركنار و تحت بازجوئی است.