ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  با تبانی فرماندهان بسيج و بخشی از قوه قضائيه
توطئه عليه فراکسيون
استيضاح احمدی نژاد کليد خورد
 
 
 
 

 

محافل وابسته به مدرسه حقانی و موسسه نشر افکار مصباح يزدی در قم که بخش مهمی از قوه قضائيه را دراختيار دارند، برای جلوگيری از استيضاح احمدی نژاد در مجلس هفتم وارد ميدان شدند. اين ورود به ميدان با احضار اکبر اعلمی نماينده مجلس از فراکسيون اقليت به دادسرای کارکنان دولت کليد خورد. ظاهرا اين تنها مرجع قضائی بوده که در وانفسای ماجرای فرار شهرام جزايری و زير ضربه رفتن محافل حقانی در قوه قضائيه، توانسته اند برای جلوگيری از استيضاح احمدی نژاد به ميدان بيآورند. همين که نماينده مجلس کارمند دولت نيست که دادسرای کارکنان دولت او را احضار کند، نشان دهنده عجله و شتاب حاميان دولت احمدی نژاد در قوه قضائيه برای فلج کردن طراحان استيضاح احمدی نژاد است. نکته جالب ديگر احضار اعلمی به دادسرای کارکنان دولت، ورود بسيج سپاه پاسداران به صحنه برای حمايت از احمدی نژاد است. اكبر اعلمی با دو شكايت رئيس بازرسی فرماندهی نيروی مقاومت بسيج سپاه و نيز ستاد فرماندهی اين نيرو به اتهام نشر و اكاذيب و توهين و افترا به دادسرای كاركنان دولت احضار شده است!

همزمان با اين احضار، بخشی از جمعيت ايثارگران که اکنون خود به دو شاخه منتقد هم تبديل شده، ضمن مخالفت با احضار احمدی نژاد به مجلس پيش بينی کرد: طرح استيضاح احمدی نژاد رای حد نصاب را نخواهد آورد.

روی ديگر اين سخن آنست که با احضار اعلمی به دادسرای کارکنان دولت، بقيه نمايندگان ترسيده و طرح استيضاح احمدی نژاد را امضاء نخواهند کرد و يا اگر امضاء کرده اند آن را پس خواهند گرفت!