جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  درجستجوی مقتدا صدر
يورش سنگين امنيتی
به شهرک صدر در عراق
 
 
 
 

 

جستجوی خانه به خانه برای دستگيری مقتدا صدر در شهرک صدر آغاز شد. در جريان اين جستجو صدها تن از شبه نظاميان وابسته به مقتداصدر و جيش المهدی و سپاه محمد دستگير شدند. طرح يورش به شهرک صدر مشترکا از سوی ارتش امريکا و قوای نظامی- امنيتی دولت عراق به اجرا گذاشته شده است. در تمام ورودی های شهرک صدر ايستگاه های بازرسی برپا شده است.

خبرگزاری فرانسه از بغداد گزارش داده است که خانه های دو معاون مقتدا صدر بازرسی شده ولی هنوز مشخص نيست که اين دو تن در خانه ها بوده اند و در صورت بودن در محل بازداشت شده اند يا خير.اين دو«شيخ عبدالرزاق النداوی" و «شيخ عاصم النبی" . يورش امنيتی- نظامی به شهرک صدر در حالی صورت گرفته که از مدت ها پيش گفته می شود مقتدا صدر از عراق خارج شده و به ايران گريخته است.