جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  ايران درهای اتمی را به روی بازرسان ما نمی گشايد
گزارش منفی البرادعی
به شورای حکام اتمی در وين
 
 
 
 

 

نشست شورای حکام در وين پايتخت اتريش برپا شد. محمد البرادعی رئيس آژانس اتمی ضمن گزارشی از موقعيت پرونده اتمی ايران، پس از دفاع از مذاکرات سياسی گفت: تحقيق چهار ساله‌ آژانس درباره اتهامات آمريكا مبنی بر اينكه ايران در خفا مشغول تهيه تسليحات هسته‌ای است تا حدودی به بن بست رسيده است.  آژانس قادر به کسب اطلاع کامل از برنامه اتمی ايران نيست و دليل آن نيز عدم شفافيت و همكاری لازم از جانب اين کشور با بازرسان آژانس است. آژانس هنوز نتوانسته مطمئن شود كه فعاليت‌های هسته‌ای ايران پوششی برای مخفی كردن يك برنامه تسليحاتی نيست و تا زمانی كه تهران تصميم به همكاری با كارشناسان آژانس نگيرد، اين ترديدها همچنان ادامه خواهد يافت.

وی افزود كه ايران گفته است يكی از كارشناسان عالی‌رتبه آژانس در سال 2006 با استفاده از تجهيزات استراق سمع برای جمع آوری اطلاعات خارج از چارچوب بازرسی‌های هسته‌يی از اين كشور جاسوسی كرده‌ است.

شورای حكام در نشست فعلی تصميم ماه گذشته‌ البرادعی برای تعليق نزديك به نيمی از كمك‌های فنی به ايران را برای تصميم‌گيری به رای می‌گذارد.