ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سپاه قدس
بعنوان يک سازمان تروريستی
در ليست سياه قرار می گيرد
؟
 
 
 
 

 

يک نماينده جمهوری‌خواه کنگره امريکا طرح اعلام «سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران به عنوان يک سازمان تروريست خارجی" را به مجلس برد که در صورت تصويب، وزارت خارجه امريکا ملزم به اعلام و اجرای آنست! اين طرح برای بررسی بيشتر به كميته روابط خارجی و كميته قضايی مجلس نمايندگان آمريكا ارجاع شده است

درصورت تصويب اين طرح سپاه قدس در زمره سازمان‌های تروريستی قرار گرفته و همان محدوديت‌های درباره آن اعمال خواهد شد که عليه ساير سازمان‌هايی که در ليست «ليست سياه» آمريکا قرار دارند اعمال می شود.

همزمان با طرح اين مسئله در کنگره امريکا، مطبوعات آمريکا نيز انتشار سلسله گزارش هائی را آغاز کرده اند که بموجب آنها سپاه قدس در خاورميانه سرگرم عمليات تروريستی است. اين طرح و مستندات آن نيز نمی تواند بی ارتباط با اعتراف سرداران دستگير شده سپاه باشد.