جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  روزنامه يونگه ولت آلمان:
اسرار راکت های بالستيک
و نقشه های دفاع ايران فاش شده
 
 
 
 

 

 روزنامه چپ گرای يونگه ولت آلمان نيز، سرانجام گزارش مختصری همراه با چند نکته جديد خبری پيرامون سردار عليرضا عسگری منتشر کرد. با توجه به اينکه گفته می شود اولين مراحل بازجوئی و اعترافات عسگری در يکی از پايگاه های ناتو در فرانکفورت آلمان صورت گرفته، اشارات و نکات جديد مندرج در گزارش يونگه آلمان دارای اهميت است. اين روزنامه می نويسد:

رسانه های همگانی اسرائيل نوشته اند که عليرضا عسگری مدارکی در رابطه با راکت های بالستيک و برنامه ها و نقشه های دفاعی در صورت شروع جنگ آمريکا، همراه داشته است. همچنين بنا به ادعای وسائل ارتباط جمعی اسرائيل عليرضا عسگری  مدارکی به همراه داشته است که نشان دهنده ارتباط های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی  با«جهاد اسلامی"، « نيرو های مسلح شورشی سنی در عراق ، با« سپاه مهدی » الصدر و بريگارد های «بدر» است. وسائل ارتباط جمعی اسرائيل می پرسند: با توجه به کافی بودن مدارک در رابطه با دخالت های ايران در عراق آيا هنوز زمان آن نرسيده است تا از طرف متحدين آمريکا حمله نظامی به ايران آغاز شود؟