ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  اعتصاب و اعتراض های کارگری
در آخرين روزهای سال 85
 
 
 
 

 

180 كارگر شرکت ايرانيت تهران، در آخرين روزهای سالی که رو به پايان است اعتصاب کردند و خواهان دريافت 2 ماه حقوق و عيدی و مزايای شغلی خود شدند.

آنها رئيس كارخانه را بيرون كرده و با توقف خط توليد و بستن در كارخانه، مقابل شركت جمع شدند. بيش از 500 كارگر شركت ايرانيت اصفهان نيز در اعتراض به عدم دريافت حقوق معوقه خود دست به اعتراض و اعتصاب زدند. قرار است اين اعتصاب تا دريافت حقوق معوقه ادامه يابد.

رييس كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار استان خوزستان گفت‌‏: 5 هزار كارگر كشت و صنعت نيشكر هفت تپه شوش دانيال، نه حقوق بهمن و اسفند و نه عيدی دريافت کرده اند. اين درحالی است که شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه فعال است و كارفرمای اين واحد، مشكل نقدينگی را علت پرداخت نشدن حقوق كارگران عنوان می‌‏كند.  وضعيت استخدامی كارگران شركت كشت و صنعت هفت تپه شوش دانيال كه حدود 5 هزار نفر هستند، به صورت رسمی و موقت بوده و تا كنون از تعديل نيرو در اين واحد خبری به ما نرسيده‌‏است.