ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

 

گزارش وزارت اطلاعات به رهبر

حمله به ایران قطعی است

 

اگر همه نمایندگان مجلس هفتم، دیروز نمی دانستند احمدی نژاد "خالی بندی" می کند و در باره مسئله حمله به ایران دروغ تحویل مجلس می دهد، یکی دو نفر در هیات رئیسه این مجلس و یکنفر در کمیسیون امنیت وسیاست خارجی(بروجردی) قطعا میدانستند که او دروغ می گوید. خطر حمله قطعی است و احمدی نژاد حرف هوائی تحویل نمایندگان و مردمی که مذاکرات مجلس را می شنیدند داد، وقتی گفت "کدام جنگ؟ همه اش شایعه و جنگ روانی است"

آن چند تنی که می دانستند احمدی نژاد دروغ می گوید، از متن آخرین گزارش وزارت اطلاعات خبر داشتند که تسلیم رهبر شده و با موافقت وی، رئوس این گزارش به اطلاع این چند تن رسیده است. نکته محوری در این گزارش "قطعی بودن حمله به ایران" است که وزارت اطلاعات آن را مستند به محرمانه ترین اطلاعات بدست آمده گزارش کرده است. اگر رئیس دولت از این گزارش اطلاع نداشته، که بنابراین کابینه ای در کار نیست و احمدی نژاد را حتی در حد رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درجریان مسائل مهم مملکتی قرار نمی دهند؛ و اگر داشته و چنین دروغ بزرگ و چشم بندی را در جلسه دیروز مجلس از خود به نمایش گذاشته، سطح عوامفریبی را به مجلس نیز انتقال داده است.