جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

گزارش "وای نت نيوز" از گفتگوهای سوريه و اسرائيل
مذاکرات سوريه و اسرائيل
از پشت پرده بيرون می آيد!
ترجمه افسانه نگاهی

 
 
 
 

 

آنچه تاکنون بعنوان نتيجه مذاکرات غير مستقيم و غير رسمی اما چندين ماهه اسرائيل و سوريه بر سر زبان ها بود، سرانجام بعنوان نتيجه رسمی و دولتی اعلام شد و دو کشور می روند که دفتر مناسبات خود را در بلندی های جولان ورق بزنند.

سايت "وای نت نيوز" روز گذشته نوشت: سوئيس ميانجی صلح بين اسرائيل وسوريه می شود.

رييس جمهورسويس، "ميشلين کالمی ری"، دريک کنفرانس مطبوعاتی و انتخاباتی ، فاش ساخت که در گفتگوی محرمانه صلح بين اسرائيل وسوريه نقش داشته است.

او مدعی شد که اين گفتگوها محرمانه نيست، اما برای به نتيجه رسيدن آن، تاکنون رسانه ای نشده بود!

 سرپرست سابق وزارت خارجه اسرائيل، "الون ليل" که نمانيده غيررسمی اسراييل دراين گفتگوها بوده است با ابراهيم سليمان  که فردی سوری امريکائی است و درارتباط نزديک با دمشق است گفتگوهای صلح را پيش برده است. 

الون ليل، درباره اين مذاکرات گفت:

برای اطمينان يافتن از حاصل مذاکرات و بی بازگشت کردن آنچه که تاکنون انجام شده بايد نمايندگانی را به دمشق اعزام کنيم.

رئيس جمهورسويس نيز می گويد:

ميانجی اين گفتگوها اکنون درسوريه بسرمی برد و وزيرامورخارجه سوئيس نيز هفته آينده به دمشق سفرخواهد کرد.

ابراهيم سليمان، کسی که او را نماينده سوريه در مذاکرات می شناسند به "وای نت نيوز" گفته است: سوريه درگفتگوی صلح با اسرائيل جدی است و اين گفتگو ها باآگاهی اورشليم و دمشق صورت گرفته است.

سوريه می خواهد بااسرائيل صلح کند و روابط دوستانه ای با امريکا برقرار سازد. رئيس جمهور سوريه "بشار اسد" بارها گفته است که طرفدار روابط کامل و حسنه با امريکاست و دستهای خويش را برای صلح به طرف اسرائيل و امريکا دراز کرده است.

"لون ليل" نماينده غير رسمی اسرائيل در اين گفتگوها نيز به "وای نيوز" گفته است که مقامات رسمی اسرائيل خواهان به نتيجه رسيدن مذاکرات با سوريه اند. او تاکيد می کند:" من نمی خواهم از مقامی نام ببرم، اما می توانم بگويم که بالاترين مقامات اسرائيل درجريان اين مذاکرات قراردارند، نه يک مقام، بلکه 5 مقام بلند پايه اسرائيل! مقامات اسرائيل و مقامات سوری هنوز نمی توانند گام آخر را برای نشستن پشت ميز مذاکرات بردارند. سوری ها می گويند که مايل نيستند متحد خود؛ يعنی ايران را در حاليکه ازسوی جهان غرب در انزوا قرار گرفته اند ترک کنند. اسرائيل ها نيز هنوز شرايط را کاملا آماده ديدارهای رسمی نمی دانند. البته در باره سوريه من اعتقاد دارم که موانع موجود برای جدا سازی سوريه از ايران زياد جدی نيست. سوری ها به منافع خود می انديشند و اگر لازم باشد به اتحاد با ايران پشت خواهند کرد. اين اتحاد زمانی شکسته می شود که امريکا و اتحاديه اروپا با سوريه از سر آشتی درآيند."

"وای نيوز" در پايان می نويسد: امريکائی ها نيز در جريان مذاکرات و گفتگوهای چند ماه اخير با سوری ها بوده و حتی برخی مقامات امريکائی در بعضی مذاکرات شرکت کرده اند. برای مثال "جو فری ارنسون"، که معتقد است سوريه در گفتگوهای صلح جدی است!