ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

پيدا کنيد
الاغ را!

 
 
 
 

 

ابطحی- امسال دوبار تلويزيون ايران دادگاه گلسرخی را پخش کرد. گلسرخی مارکسيست لنينيست قهرمانی بود که در ۳ دهه پيش در دادگاه نظامی شاه ضمن آنکه رسماً می گفت مارکسيست است اما از حضرت علی و امام حسين هم ياد کرد و اينکه اسلام حقيقی دين خود را به ايران ادا کرده است. شجاعت بی نظيری داشت. در طول اين سال ها سانسور می شد چون مارکسيست است. همچنان که خيلی از فيلم های دوران انقلاب نيز سال ها در تلويزيون سانسور می شد تا مبادا کسی بفهمد که در ميان تظاهر کنندگان افراد بی حجاب يا طرفداران احزاب غير اسلامی هم بوده اند. امسال خيلی تلويزيون در دهه فجر بهتر شده بود. چيزهای جديديی پخش ميکرد. اما کار توهين آميز تلويزيون ايران اين بود که بعد از هر دو بار که دفاعيات افتخار آفرين گلسرخی را پخش کرد, بلافاصله اقای ازغدی پور که گمان می برد در هر مسئله ای بايد حرف بزند وخودش هم فکر ميکند عالمانه حرف ميزند, بر صفحه تلويزيون ظاهر شد و عليه مارکسيست حرف زد. هر دوبار می گفت از نظر فلسفی در مارکسيست هيچ تفاوتی بين انسان و الاغ نيست و ضريب تفاوت در آن ها کمتر است که مبادا با پخش مصاحبه گلسرخی مخاطبان به قول سريال باغ مظفر ييهو, مارکسيست شوند! اين توهين بدی به شعور مردم بود و خيلی برای مخاطب دردناک و حقارت آميز. ضمن آنکه مقاومت مارکسيستها در جهان هم در دوران خودش مثال زدنی بود.