پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 

زنستان
از حالا تا شماره بعد
می توان چند بار آن را خواند!

 

نشريه خوب و اينترنتی "زنستان" با مطالبی درباره "زن مدرن در شعر فروغ - نسيم سرابندی"،

"بررسی سير تحولی تصوير زن در ادبيات مردانه - زهرا صادقی»، "زن در آثار نادر ابراهيمی - پريسا کاکائ"، "سيمون دوبووار، وظيفه ای برای زنان - ترجمه: گلناز ملک" منتشر شد. در همين شماره، منصوره شجاعی گفتگويی دارد با « سيمين بهبهانی» شاعره نامدار معاصر پيرامون حضور زنان در شعر و ادبيات متعهد. مانا طلوعی فر و زهرا صادقی نيز حضور زنان در جوايز ادبی چند سال اخير را مورد بررسی آماری قرار داده اند.

"عبور از ازدواج" مطلبی از نيما قاسمی در بخش « پرسه های زنانه» در اين شماره است و مرجان نمازی نيز مطلبی درباره افزايش ربوده شدن زنان عراقی را ترجمه کرده است.  سوسيال فمينيسم نيز مطلب تئوريک اين شماره است که اقبال مهاجرانی ترجمه کرده است.

در بخش « شهر- زن- کتاب» اين شماره نيز زهرا صادقی نقدی بر فيلم « ميم مثل مادر» ساخته رسول ملاقلی پور نوشته و سهيلا بسکی نيز نگاهی به داستان « جنوب تهران» برنده جايزه ادبی گلشيری دارد.

از جمله گزارش های خواندنی اين شماره زنستان، گزارش ناهيد جعفری از خشونت عليه زنان در ايران است که با پيگيری سه ماهه اخبار روزنامه ها تنظيم شده است.

مژگان ملکيان نيز خشونت در فرانسه را بررسی کرده تا نشان دهد خشونت امری فراتر از مرزهاست.

زنستان يک بخش انگليسی هم دارد که درشماره جديد اين نشريه، اين بخش به مسئله « حضور فمينيسم در ادبيات» اختصاص يافته است.

طرح زيبای روی جلد اين شماره "زنستان" نيز کار "تارا نجد احمدی" است.