پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

در رابطه با پيک هفته


 

 

 

 

 

 

گزارش دريافتی از سفر
احمدی نژاد به خوزستان


 

از من به عنوان يک شاهد زنده که به دلائلی هنگام سفر احمدی نژاد به خوزستان در وسط گود اين سفر بوده، گزارش زير را بپذيريد و منتشر کنيد:

 

«مردم اكثرا او را  مسخره می كردند و به حرفهای تكراری اش مانند احداث ورزشگاه جداگانه برای پسران و دختران و طرح های زودبازده اش را كه مدعی بود باعث رونق اقتصاد می شود كسی باور نداشت. در شوشتر و گتوند و هنديجان حرف های او آن قدر شبيه هم بود که اطرافيان مجبور شدند درباره اين وضع به او توضيح بدهند و ازش بخواهند حرف ها را تقسيم کند و برای هر سخنرانی يک يا دو نکته نو را نگهدارد. اما مطمئم هستم که حرف نوئی ندارد. در چند سفری که از آن اطلاع دارم همين حرف ها را زده است. در باره تاثير حرف هايش برای ايجاد همبستگی ملی هم پس از سفر شوشتر اطرافيان به او گفتند که اين بخش هم خيلی ضعيف است.

مثلا بيشتر كاركنان سد گتوند بختياری و اقليتی هم عرب زبان و مهاجر هستند و پس از آن که احمدی نژاد لباس بختياری و عربی پوشيد تاثير آن را در ميان مردم بررسی کرديم. در کمال تعجب فهميدم مردم اين کار را توهين تلقی کرده اند. ما نتوانستيم دقيقا بفهميم مردم چرا از اين که رئيس جمهور لباس آنها را پوشيده خوششان نيآمده، اما باور کنيد بعضی از مردم از اين که او خيلی کوچک است و در اين لباس گم شده بود ناراحت بودند و عده ای هم می گفتند او برای مسخره کردن ماها اين لباس را پوشيده بود.

هم بختياری ها و هم عرب ها خيلی به لباس محلی خودشان علاقمند اند و آن را مثل ناموس خودشان می دانند و اين نوع کارهای تبليغاتی و  عوامفريبانه خيلی تاثير منفی بدی روی مردم در سفر خوزستان گذاشته بود.

ما قرار بود همراه رئيس جمهور برويم سد گتوند را هم بازديد کنيم.  اين سد کاملا دراختيار سپاه است و شبکه "سپاسد" بر آن جا مسلط است. اين سفر در آخرين ساعاتی که آماده حرکت می شديم ناگهان لغو شد و ما نفهميدم به چه دليل. بعد از اعلام لغو سفر از طرف مسئولان سد يک گزارش به هيات رسيد که "جو" محلی آماده استقبال نبود و حتی پس از لغو اين سفر کارکنان و مهندسان خرسند شده بودند!

دريکی از سخنرانی ها رئيس جمهور مسئله خريد زمين چند هزار هكتاری را بدون اسم بردن از خاتمی و رفسنجانی بعنوان "فساد"حكومت های پيشين" مطرح کرد و گفت که اگر "من را تکه تکه هم بکنند باز همين راه را ادامه می دهم."

بعد از اين سخنرانی هم اطرافيان به رئيس جمهور تذکر دادند که وقتی می گويد "من را تکه تکه بکنند" اين يعنی موقعيت او در حاکميت ضعيف است و ضمنا واکنش مردم هم خوب نبود و مات و مبهوت فقط اين حرف ها را گوش کردند.