پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيك

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

 

 

 

 

گزارشی تصويری درباره فعاليت های
نازنين برای برابری
حقوق زنان ايران را اينجا ببينيد
مدل های ايرانی
روی جلد مجلات جهانی

 

دختران ايرانی در دنيای مدل جای خود را بازمی کنند. صورت گرم آنها روی مجلات بين المللی، اندام موزون آنها را کامل کرده و کنجکاوی بيننده را جلب می کند. چشمان سياه و درشت اين مدل ها، اين روزها باعث شهرت مدل های ايرانی شده است.

مجلاتی مانند کواگزيتسنز ، برای شروع کار خود از مدلهای ايرانی خواسته که اطلاعات خود را برای آنان بفرستند. شری، گرافيست، متولد سال 1983 است ومقيم ومتولد ايران است، مشخصات خود را برای کاريابی درحرفه مدلی وهنرپیشگی روی يکی ازسايت های کاريابی قرار داده است. درحاليکه برخی از دختران ايرانی داخل کشور نيز به اميد يافتن راهی بر خروج ازايران و کاريابی در حرفه مدلی و هنرپيشگی عکس ها و مشخصات خود را برای اين مجله فرستاده اند و يا روی شبکه اينترتی گذاشته اند.

دختران ايرانی که به خارج کشور راه يافته اند و يا درخارج ازکشور متولد شده اند، نوعی رقابت خاموش را با اين گروه از دختران داخل کشور پيش می برند.

ليلا ميلانی رازاری مقيم کاليفرنيا، متولد کانادا، هنرپيشه ايرانی تباری است که  حالا روی پرده سينماهای امريکا ظاهرشده. آخرين فيلم او که امسال برای نمايش به روی پرده می رود

El Mascarado Massacre نام دارد.

 کامليابوژرلين، ازمادرايرانی واز پدر سوئدی است. پدرش در سوئد رهبر ارکستر است. ناديا بوژرلين، خواهر او مدل و هنرپيشه ايست که در امريکا زندگی می کند. ويدا تمنازاده مدلی ديگرکانادايی است که با آژانس ليزبل کار می کند.

مريم شناسی مدلی است که حرفه هنرپيشه گی را درهاليودد دنبال می کند. سارا تبريزی امريکايی ايرانی تباراست. و بالاخره مهسا آلافر، که با آرايشی ساده يکی از مدلهای مقيم ايران است و مشخصاتش روی سايت های جهانی است.

البته پسرها چندان عقب نمانده اند. کوروش صادقی، مقيم کاليفرنيا اولين قرداد مدلی خود را امسال امضا کرد. کيوان زند مدل معروف نيويورکر است. او که ازسه سالگی ويلويون می نوازد، مدل يک نقاش معروف ايرانی است، نيما بهنود نيز در آخرين فيلم خود "دنيای مدل" ظاهر شده است.

اما دراين ميان "نازنين" را شايد بتوان موفق ترين معرفی کرد. از آنجا که هر فعاليتی در ارتباط با ايران امروز، اگر سمت گيری سياسی داشته باشد جذاب تر است، نازنين نيز همين سمت را گرفته است. او که دختر شايسته کاناداست اکنون از نفوذ تبليغاتی خودش برای دفاع از حقوق بشر و بويژه زنان در ايران فعاليت می کند و کانونی را نيز برای اين فعاليت بنيان گذارده است. او با زيبائی به جنگ نابرابری ها در ايران برخاسته است. يکی از آخرين مصاحبه ها و گزارش ها در باره فعاليت های او را اينجا بببنيد!