ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

18اردیبهشت 1389

infos@peiknet.com

 
 
 

واردات کپسول گازهای خردل و گازهای بیماری زا
"موسسه انتظام ناجا"
ابزار سرکوب مردم وارد می کند

 
 
 
 

نیروی انتظامی یک شرکت تدارکاتی برای واردات ویژه دایر کرده است. نام این شرکت "موسسه انتظام ناجا" است. یک تعداد شرکت های اقماری در اطراف این موسسه فعالیت می کنند. "موسسه انتظام ناجا" به این شرکت ها سفارش واردات انواع وسائل سرکوب خیابانی را از کشورهای مختلف می دهد. این شرکت ها نیز به دفاتر خود که در کشورهای دیگر دایر شده اند، این سفارش را ابلاغ می کنند و از این طریق انواع سلاح سرد، گازهای مختلف کپسولی که حتی تهیه آنها در کشورهای مختلف با ممنوعیت و محدودیت روبروست، مانند انواع گازهای خردل و فلفل و یا انواع گازهای بیماری زا، وارد ایران می شود.

این تجهیزات از طریق "موسسه انتظام ناجا" میان افراد عضو گیری شده در هیات های محلی "پیروان ولایت" تقسیم می شود. این افراد از میان واحدهای بسیج و لباس شخصی های وابسته به سپاه و چماقداران و قمه کش های دوران مقابله خونین با جنبش سبز عضو گیری شده اند.

 
 
اشتراک در فیس بوک