ايران

پيك

                         
اعلام موجوديت نخستين حزب اسلامي در خوزستان

 

« جاسم شديدزاده » نماينده مردم اهواز در مجلس  شورای اسلامی  تشكيل حزب "لجنه" وفاق اسلامی را كه يك حزب محلی در خوزستان است اعلام داشت. او گفت: بعداز دعوت هيئت مؤسس حزب وفاق اسلامی « لجنه لوفاق اسلامی »  از اعضای اين حزب كه درتاريخ19/10/ 81 اتفافق افتاد و حضور ميهمانان كه به عنوان ناظر حضور داشتند كنگره اين حزب تشكيل گرديد وبعد از تشريح مواضع ومبانی فكری و تاكيد بر انها ، 7 نفر بعنوان اعضای شورای مركزی موقت انتخاب شدند كه اين تعداد طبق اساسنامه اين حزب د بير كل را انتخاب نمودند.

حزب وفاق اسلامی به گفته دبير كل آن "جاسم شديدزاده" يك حزب اصلاح طلب است، كه اكنون يك نماينده در مجلس شورای اسلامی  و 3 عضو در شورای شهر اهواز دارد. حزب وفاق اسلامی در مراحل پايانی اخذ مجوز رسمی ميباشد و پيش بينی ميشود پس از طی تشريفات قانونی طی سه ماه آينده پرونده آن در اين كمسيون مورد بررسی قرار گيرد.

در باره فعاليت محلی اين حزب در خوزستان، شديد زاده گفت: حقوق قومی در  ماده 15 قانون اساسی گنجانده شده است و حزب وفاق اسلامی در چارچوب قانون اساسی تشكيل شده است.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول


 

ی