اخبار

پيك

                         
هشدار وزير اطلاعات
را چه كساني بايد
آويزه گوش كنند؟

 

وزير اطلاعات در خانه احزاب مطالبي را در حد هشدار باش نسبت به آغاز جنگ داخلي در ايران بيان كرده است0 اين هشدار باش، پيشتر از سوي وزير كشور در جريان سفر به استان سيستان و بلوچستان مطرح شده بود و وزير اطلاعات نيز پيش از سخنان اخير در خانه احزاب، در جريان يك سخنراني در شهر قم از كشف يك شبكه جاسوسي ياد كرده بود كه هدف آن ايجاد جنگ داخلي در ايران بوده است0

حتي محمد خاتمي نيز متكي به اطلاعاتي كه  در همين زمينه ها داشته تاكنون چند بار اشاره به خطر جنگ داخلي در كشور كرده است0

با كمال تاسف هيچيك از اين سه مقام، تاكنون نه از جزئيات طرح و شبكه كشف شده اطلاعاتي در اختيار مردم گذاشته اند و نه اسامي كساني را كه در اين ارتباط دستگير شده اند فاش ساخته اند و اين درحالي است كه وزير اطلاعات پيشتر در شهر قم از دستگيري 50 نفر ياد كرده بود0 ( فتنه در زير عباي عده اي روحاني پيش برده مي شود!)

حتي اگر اين سه مقام اجرايي كشور هم نمي گفتند، حوادثي كه در هفته هاي گذشته در شهر اهواز و با تحريك مستقيم قوه قضائيه و نيروي انتظامي آغاز شده و ادامه يافته و اخباري كه از كردستان و آذربايجان مي رسد باندازه كافي گوياي پيشروي گام به گام أن طرحي است كه وزير اطلاعات در سخنراني خود در خانه احزاب آن را طرح امريكا براي ايجاد جنگ داخلي در ايران معرفي كرده است0

حتي اگر وزير اطلاعات نيز نمي گفت، مطبوعات امريكا در هفته هاي اخير مطالبي را تحت عنوان تفسير و تحليل از اوضاع منطقه و ايران منتشر كرده اند كه در همه أنها اشاره مستقيم به اشغال مناطق نفت خيز ايران شده است0 اين تفسيرها گاه در چارچوب تقسيم عراق و تشكيل يك كشور شيعه در جنوب عراق و جنوب ايران عنوان شده و گاه تحت عنوان نقشه امريكا براي در اختيار گرفتن جنوب نفتي ايران0 شايد اشاره فرزند أخرين شاه ايران براي استقرار در ايران قبل از سقوط حكومت مركزي( جمهوري اسلامي) را نيز بتوان در همين ارتباط ارزيابي كرد0 ( مصاحبه رضا پهلوي با سردبير كيهان لندن)

بنابراين پيش أگاهي ها، هر مقام و شخصيت مسئولي در جمهوري اسلامي پيش از أنكه به مردم هشدار بدهد، بايد در پي خنثي سازي أن سياست ها و شخصيت هايي در حاكميت باشد كه جامعه ايران را به سمت تجزيه و جنگ داخلي پيش مي برند و خواست مستقيم امريكا را تحقق مي بخشند0

اين خنثي سازي نيز ابتدا از شناخت ظرفيت هاي موجودي كه در جمهوري اسلامي براي جنگ داخلي فراهم شده أغاز مي شود0 اين ظرفيت ها كدامند:

از ابتداي جمهوري اسلامي و بويژه از سال 67 به اينسو عملا جامعه ايران به غير خودي ها و نيمه خودي هاي متعدد مذهبي، قومي، نژادي، فكري و 000 تقسيم شده است0 از آستانه درگذشت آيت الله خميني و بويژه پس از درگذشت او كه يك كودتاي سياسي در جمهوري اسلامي عليه همفكران شناخته شده وي – كه استحاله سياسي نيافته و با ارتجاع مذهبي همسو نشده بودند- به اجرا گذاشته شد، مافياي قدرت و ثروت حاكم بر جمهوري اسلامي اين سياست را بصورت استراتژيك پيش برده و بارها رهبر جمهوري اسلامي در سخنراني هاي خود مستقيما بر آن مهر تائيد نهاده است0 برخاسته از همين استراتژي مردم ايران به گروه هاي مختلف غير خودي تقسيم شده و سكان كشور از طريق بخش انتصابي حاكميت به كساني سپرده شده كه در هر مرحله خودي تر محسوب مي شده اند0

سياست تقسيم جامعه به "خودي" ها و "غيرخودي"ها، در فصل دوم جمهوري اسلامي كه با در گذشت آيت الله خميني شروع شد، چنان ادامه يافت كه نزديك به 80 در صد قدرت حكومتي از طريق انتصاب هاي مستقيم و غير مستقيم در اختيار اندك خودي هايي قرار  گرفت كه جامعه را غارت، ارتجاع را حاكم و انقلاب 57 را نابود كرده اند0 شايد تركيب كنوني مجمع تشخيص مصلحت نظام تابلوي تمام نماي اين خودي ها در فصل دوم جمهوري اسلامي باشد0 اكثريت مطلق اين مجمع اكنون در اختيار سرمايه داري بزرگ تجاري و رهبران بازار ايران، كارگزاران بانك جهاني و وابستگان فكري وتشكيلاتي انجمن حجتيه است0 انجمني كه اكنون با سه اهرم تشكيلاتي موتلفه اسلامي، مجمع رسالت و محفل حقاني قدرت مافيايي را چه در عرصه سياسي و جه در عرصه اقتصادي در اختيار دارد0

هر نوع مقابله واقعي با خطر تجزيه ايران، ابتدا از در هم كوبيدن ديواري آغاز مي شود كه جامعه را اينگونه تقسيم كرده است0 تقسيمي كه حتي اجازه نداد در مجلس ششم يك نماينده از مسلمانان اهل تسنن ايران بر صندلي هيات رئيسه مجلس بنشيند و با نزديك به 7 ميليون اهل سنت ايران بگونه اي رفتار كرد و مي كند كه جز "آپارتايد مذهبي" نام ديگري نمي توان بر آن نهاد. همين آپارتايد در مناطق سني نشين ايران كه اتفاقا قوميت هاي كرد و بلوچ و عرب ايران در آنها زندگي مي كنند، چنان بر اجراي سنن و قوانين مذهب شيعه پاي فشرده است كه اكنون سالهاست مردم روستايي و حتي شهرنشين سني مذهب اين مناطق، امور قضائي و حتي پيگيري قتل و جناياتي را كه در محل روي مي دهد بجاي مراجعه به قوه قضائيه و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي به مولوي هاي محلي و سران قبائل ارجاع مي دهند0 رونق قدرت مولوي ها و سران قبائل در خوزستان و بلوچستان از اين نقطه بر مي خيزد و اگر در كردستان ايران سنن جا افتاده سياسي چپ پرقدرت نبود و دو جنبش پرقدرت و مترقي كرد در تركيه و عراق فعال و صاحب نفوذ نبودند كردستان نيز سرنوشتي مشابه خوزستان و بلوچستان امروز داشت0

فساد مالي وتباهي اقتصادي ناشي از غارت مردم و ثروت عمومي كشور نيز، از جمله حاصل همين تقسيم بندي خودي و غير خودي و حاكميت مافياي خودي برجامعه است0 اين خودي هاي فصل دوم جمهوري اسلامي اكنون به هزار فاميل بازاري-روحاني محدود شده اند و هر نوع مبارزه با فساد مالي، اختلاس وتباهي جز با در هم شكستن اين تقسيم بندي و جانشين ساختن معيار صلاحيت علمي و تعهد اخلاقي و وجدان ملي به جاي آن ممكن نيست0 همچنان كه جلوگيري از جنگ داخلي راه حلي جز اين ندارد0 آيا چنين درك وضرورتي در راس هرم جمهوري اسلامي قابل تشخيص است؟

نه تنها سخنان رهبران موتلفه اسلامي، عملكرد محفل حقاني در قوه قضائيه و تئوري پردازي هاي مرتضي نبوي و امرمحبيان در روزنامه رسالت و مجمع تشخيص مصلحت و يا خطبه هاي آيت الله حادثه ساز درجمهوري اسلامي "جنتي" درنماز جمعه هاي تهران، بلكه سخنان و توصيه هاي رهبر جمهوري اسلامي نيز همچنان در جهت بالا بردن باز هم بيشتر ديوار ميان خودي وغير خودي ها و نيمه خودي هاست0 هشدار وزير اطلاعات را نه مردم ايران، بلكه آنها بايد آويزه گوش كنند0 آنها كه بر طبل مبارزه با فساد مالي واقتصادي در جمهوري اسلامي مي كوبند نيز اگر اندك صداقتي در گفتار خود داشته باشند ابتدا بايد به مقابله با اين سياست برخيزند چرا كه خودي ها غارت مي كنند و عباي خودي ها آلوده به فساد است، غير خودي ها كه يا اعدام شده و مي شوند، يا زنداني اند، يامنزوي و يا براي راي و آراء آنها پشيزي ارزش قائل نيستند0 اين ماهي از سر گنديده است ، ني ز دم!

 
 
                   بازگشت به صفحه اول


 

ی