اخبار

پيك

                         

 
رهبر دستور توقف پيگيری را داده و عليرضا نوری نپذيرفته بود
گوشت آلوده به جنون گاوی
را سپاه وارد كرده بود
در ارتباط با واردات گوشت آلوده به بيماري جنون گاوی به ايران كه گفته می شود عليرضا نوری قربانی پيگيری پرونده آن شد، اطلاعات زير جهت انتشار در اختيار پيك نت قرار گرفته است:

 

گوشت های فاسد از طريق يك اسكله غير قانونی كه در اختيار سپاه پاسداران است وارد كشور شده و از همه مرزهای گمركی با مهر محرمانه سپاه عبور داده شده بود. پس از فاش شدن آلودگیی گوشت های فاسد، رهبر به توصيه خاتمی با پيگيری ماجرای ورود گوشت فاسد به كشور موافقت می كند، زيرا قبل از ورود گوشت از خارج مسيله ذبح شرعی آن مطرح بوده و موافقت رهبر در اين ارتباط كسب شده بود. رهبر در ابتدا و با اين تصور كه پيگيری ها فقط  در حد عاملين اجرای طرح واردات گوشت پيش خواهد رفت با خواست خاتمی برای پيگيری ماجرا موافقت كرد  و اطلاعيه ای كه از سيماي جمهوری اسلامی پخش شد و در آن به مردم توصيه شد از مصرف گوشت هاي بسته بندی شده تا اطلاع ثانوي استفاده نكنند حاصل اين تفاهم بود. پس از پخش اين اطلاعيه، بخش دوم گزارش گوشت فاسد در اختيار رهبر و فرمانده كل قوا قرار گرفت كه مطابق آن سپاه نقش اصلي را در واردات اين گوشت داشته است.

توقف پيگيری ها از اين مرحله به بعد صادر شد و قرار شد قوه قضاييه فردی بنام "شكيبا" را بعنوان عامل اصلی واردات گوشت فاسد معرفی و محاكمه كند، اما كميسيون بهداشت و بهداری مجلس زير بار اين دستور و طرح نرفت و عليرضا نوری رسما اعلام داشت، يك پزشك قسم خورده است و تا پاي مرگ اين ماجرا را دنبال خواهد كرد.