اخبار

پيك

                         

 

پيام ناصر زرافشان به مناسبت سالگرد قتل فروهرها

آمران قتل های زنجيره ای

قدرت حکومتی را در اختيار دارند!

 

ناصر زرافشان وكيل  خانواده قربانيان قتل‌هاي زنجيره ای سال 77 که اکنون خود درزندان عاملين و آمرين آن قتل ها بسر می برد، در نامه‌ي به مناسبت سالگرد قتل داريوش و پروانه فروهر که در مراسم اين دو قربانی در خانقاه صفي عليشاه قرائت شد نوشت:  قتل‌های زنجيره‌ای كار يك محفل بسته نبود.

ناصر زرافشان اطلاعات وسيعی در باره  قتل های زنجيره ای در اختيار دارد و اساسا به همين دليل نيز او را به زنداني افکنده اند تا اين اطلاعات را با قتل احتمالی او در يک فرصت در زندان بتوانند به خيال خود برای هميشه از بين ببرند. باتوجه به اين امر نامه زرافشان و اشاراتی که در باره پرونده قتل های زنجيره ای مي کند از اعتباری ويژه برخوردار است.

ناصر زرافشان وكيل زندانی خانواده  قربانيان قتل هاي زنجيره ای در پيام خود از جمله نوشت:

تاريك‌انديشان در اين پندار باطل كه با بستن فضای جامعه مي‌توانند آمران اصلي اين فجايع هولناك را پنهان سازند و ازاين طريق مانع فوران خروش حق طلبانه و دادخواهانه‌ مردم شوند، به تعقيب و آزار و پرونده سازی عليه كساني پرداختند كه مي‌كوشيدند زواياي مبهم اين ماجرا را روشن كنند، ولي اين اقدامات نتيجه‌ معكوس داد و ثابت كرد كه قتل‌هاي زنجيره‌ای كار يك محفل بسته نبوده است، زيرا اين بگير و ببندها و پرونده سازي‌ها در شرايطی صورت مي‌گرفت كه ديگر از آن محفل خودسر ادعايی و قدرت و امكانات اعضای آن اثری باقی نمانده بود.

آشكار بود كه قدرتی سواي محفل ادعايی و بالاتر از آن عوامل اجرايی خرده‌پا در كار است.

اين پيام را نمازی از رهبران حزب ملت ايران در مراسم سالگرد قتل فجيع داريوش فروهر و پروانه اسکندری همسر وی قرائت کرد.  نمازی نيز پس از قتل هاي زنجيره ای بدليل پيگيری قتل ها مدتي زندانی شد و عليرغم کهولت سن زير شکنجه قرار گرفت. از او بعنوان رهبر جانشين داريوش فروهر در حزب ملت ايران ياد می شود.

  
 


 

ي