گوشه کوچکی از آنچه درزير پوست شهر می گذرد

تجاوزتيمی به دختران

در خانه امن بسيج شهرریرفراندوم استقلال

درکردستان عراق برگزارميشود

توجه! برای عبور از فیلتر در ایران، از طریق این سایت مي توانيد وارد پیک نت شويد! www.jaamjam.com
هنر و انديشه

سيمين دانشور

سايه بلند داستان

جلال آل احمد

ديوارکوتاه سياست


محجوبی

قلمش

گزاصفهان بود!

چو من بگذرم زين جهان قشنگ
کنيد ای رفيقان به دفنم درنگ
که من عاشق اين جهانم هنوز
برآنم که اين جا بمانم هنوز
...

نه جای وفات است و نه تسليت
نه گريه نه زاری و نه تعزيت
جهان از ازل بهر من ساختند
روی بام آن جايم انداختند
که راحت کنم لنگ خود را دراز
بکلی ز مردن کنم احتراز
کجا داشتم با جهان اين قرار
که دستم نهد در حنا بين کار؟

که من نگذرم زين جهان تا ابد
به اردنگ و تيپا و مشت و لگد
مگر آنکه در خواب خوش، بی خبر
به ناگاهم آيد زمانه به سر
اگر بگذرم زين جهان وقت خواب
نخستم بپاشيد بر چهره آب
اگر برجهيدم زخواب گران
که پس زنده ام، عينهو ديگران
وگر آنکه پيدا نشد جنبشي
نماييد بار دگر کوششي
بگيريد از پهلويم نيشگون
چنان سخت کايد سرجاش خون
اگر زنده گشتم که بسيار خوب
و گرنه بياريد يک دانه چوب
از آن چوب های بلند و زمخت
که با آن سرو کله ام بود اخت
از آنها که خوردم پس از کودتا
زجهال آن جيره خوار کذا
از آنها که خوردم پس از اضطراب
زعمال آن مردک بد لعاب
بياريد زان چوب مغز آشنا
بکوبيد بر مغز من بی هوا
که تا شايد از ضرب آن چوب سخت
بپرم سوی سقف از روی تخت
پريدم اگر، وضع من عالی است
شوم زنده و عين خوشحالی است
اگر باز جم نخوردم ز جام
بگيريد بی معطلی دست و پام
کنيدم فرو داخل حوض يخ
که در حوض يخ، برجهم چون ملخ
اگرباز هم مانده بودم خموش
بياريد يک باديه آب جوش
به ريزيد آن را روی صورتم
بسوزيد از آن آب کول و کتم
که اين تجربه باشدم از اوين
هم آن دور جور و هم اين عهد کين
به هوش آورد مرده ناب را
بپراند از هر سری خواب را
اگر حال من باز ننمود فرق
ببنديد برگردم سيم برق
نه سخت آنچنانی که گردم خفه
پياپی مرا شوک دهيد اين دفه
اگر بوده ام زنده اين چند سال
همه بوده از آن شوک بی مثال
کنون هم اگر جستم از جای خويش
که هستم دگر باره آقای خويش
شوک برق هم گر که بيهوده بود
ندارد دگر جهدتان هيچ سود

يقين است اين دفعه من مرده ام
وزاين خانه تشريف خود برده ام
کنون پيکر اين شهيد عزيز
روی دستتان مانده خيلی تميز
چه بهتر که آن را زسر وا کنيد
به هر جا که جا شد مرا جا کنيد
ولی، خوب، البته، با اين وجود
که داند که تد فين من نيست زود؟
خلاصه نباشيد اين سان عجول
به دفن من بينوای خجول
خدا را چه ديديد، شايد که من
بود جانم اندر زوايای تن
ولی گيرکردست در گوشه اي
چو يک تکه کاغذ توی پوشه اي
از اينروی، آن پوشه را وا کنيد
زوايای آن را تماشا کنيد
اگر يافت شد جان در آن گوشه ها
که اصرار من بوده خيلی بجا
ببنديد آن پوشه با احتياط
که در لای آنست قرنی حيات!
و گر در زوايای آن جان نبود
بگشتيد و آثاری از آن نبود
بدور افکنيدش که بيهوده است
از آن اولش هم همين بوده است
من آن پيکر بی روان نيستم
مرا کم مگيريد، آن نيستم
که من زنده در پيکر مردمم
اگر چند در ازدحامش گمم
دراين کهکشان ذره سان زيستم
گراو نيست، من نيز هم نيستم
نمی ميرم اصلا که من زنده ام
جهان تا بود، باعث خنده ام
 


سيلی

از کوه بايد

از مجموعه "تراشه های تبر"   سياوش كسرائي


درآغاز

(ترانه پارسی)


آسمان را
قیچی کنید
بر سر ما
شعری از
منوچهرآتشی

کنسرت گروه "خنیا" در تهران

زنان

صدا در صدای

هم اندازیم


به آذين

كانون نويسندگان

و چپ روی ها


پاورچین، پاورچین
با محصص

 
محمد رضا شجريان  

با جمع شدن مردم مخالف اند

حتی برای شنيدن صدای من!


همسايه ما بود!


يک جهان طنز

نهان است اينجا!


بهشت من

خاکستری است


مشيری
برای سرگشتگی‌ها
 گريست


فرياد
از شكنجه
 واعدام


گفت وگوی بهار برهانی با بهزاد فراهانی

جنون عشق

"مريم ‌و مرداويج"


بيائيد درباره
دولت آبادی
صادقانه با هم
گفتگو كنيم

فيلم زندگی

قمرالملوك‌وزيری


خاطره پروانه
روی صحنه
تالار وحدت

احسان طبری
اين جنبش را

پيشوايانی است!

 

( صدای شاعر )


شعر و گيتار

بهرنگی

ماهی سياه

و كوچكی
كه همه چيز را
فهميده بود !ا

------------

هاتفی

 
گل پرپر
مطبوعات ايران
 

سيمين دانشور

يادگاری كه به مرز
82 سالگی رسيده


کاوه گلستان

را به خانه بازگرداندند!

اما بی جان،اما برشانه


گورستان ظهيرالدوله

يك جهان عشق نهان است

در اين گوشه باغ


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ

فروغ
او مانده 
با صدايش

به قلم احسان طبری

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ف. م. جوانشير
آنكه غبار 
از چهره سياسی 
فردوسی روبيد

 
صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها
 احسان طبری

 
احسان طبری
نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

ويژه نامه
احمد محمود

ترانه‌ای
برای خواندن

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
                pyknet@perso.be  

 

درحضور رهبران و وابستگاه قوای سه گانه و فرماندهان نظامی

رهبر جمهوری اسلامی پذيرش

پروتکل الحاقی را اعلام کرد

اين پذيرش زمانی قانونی است که از تصويب مجلس شورای اسلامی بگذرد

علی خامنه اي: انتخابات بايد آزاد، قانونی و سالم برگزار شود و مردم در آن شرکت کنند

محمد خاتمي: مردمسالاری دينی از لوازم پيشرفت کشور است.

 

48 ساعت پس از تظاهرات چند صد نفره پايان نماز جمعه تهران در مخالفت با پروتكل الحاقی و بيم زده از پذيرش حقوق بشر كه اتحاديه اروپا برای خنثی سازی سياست های تهاجمی امريكا و اسرائيل رعايت آن را ضروری تشخيص داده و دركنفرانس تهران به اطلاع مقامات رسانده است. رهبر، هنگام اعلام پذيرش ديرهنگام پروتكل الحاقی، كه به جام زهری تازه قلمدا شده،  نمايندگان زن مجلس كه پيش از رهبر واقعيت و ضرورت را درك كرده و گفته بودند. آيت الله واعظ طبسی كه اخيرا درديدار با فرماندهان سپاه و رهبران موتلفه با امضای پروتكل مخالفت كرده بود دركنار رئيس دفترويژه رهبر"گلپايگانی" و عليزاده رئيس توطئه گر دادگستری مركز درميان جمعيت و نزديك به واعظ طبسی. كارگزاری نه در قواره ای كه كنار واعظ طبسی بنشيند.


شاه و رهبر

آنچه را علم و هويدا گفتند

عسگراولادی و ناطق نوری تكرار می كنند

مقاله ای با عنوان "فراقانونی" از مصطفی تاج زاده


پس ازپروتکل اتمی، تکلیف القاعده باید روشن شود و سپس

ختم دخالت در لبنان و پذیرش کامل حقوق بشر و آزادی ها

4 تعهد داخلی و جهانی

دربرابر جمهوری اسلامی


در اسلو و بمناسبت اهدای جايزه صلح نوبل به شيرين عبادی

500 ميليون تماشاچی

کنسرت صلح نوبل را در جهان خواهند ديد


دکتر يزدی:

جايزه صلح نوبل راهم مثل جام زهربايد سربکشند!


روزنامه کيهان:

4 فساد و فاجعه

در دانشگاه اميرکبير

1- محمد ملکی با شيرين عبادی دست داد

2- سرود اين ايران پخش شد

3- از قربانيان قتل عام 67 ياد شد

4- سيمين بهبهانی شعرآزادی خواند


يک خبر دريافتی از مافيای انفرماتيک

پاداش 5 ميليارد تومانی

"بخوربخور"انفرماتيکی درايران


تحصن و اعتصاب غذای ايرانيان متقاضی پناهندگی در کشور بلژيک


نامه سرگشاده فراکسيون کردهای مجلس، خطاب به رهبران قوای سه گانه

به کشتار کردهای ايران

در کردستان خاتمه دهيد!

با پول بيت المال اسلحه و گلوله می خرند و می دهند

نيروی انتظامی که به روی مردم آتش باز کند.

شرايط منطقه بشدت حساس شده است.


ميردامادی:

انفعال مردم درانتخابات آينده،

يعنی تسليم مجلس به جناح راست!


پنتاگون و سازمان سيا

ايران را محرک انفجارهای بغداد می دانند


در يک خانه تيمی و همراه چند پاکستانی

دستگيری تعدادی تروريست ايرانی در بغداد


احتمال آزادی دو ايرانی که باتهام جاسوسی در عراق بازداشت شده اند


 

از شماره یکشنبه

 

عليرضا رجائی نماينده منتخب مجلس ششم که اجازه ندادند به مجلس برود:

مراقب اقدامات بحران زده

 جناح راست بايد بود

حاکميت ماننده سالهای 60 ديگر توان

بسيج مردم را ندارد و به همين دليل حاضر به

هرنوع انعطاف خارجی است


قاتلين قضائی

زيرشکنجه می کشند، بعد پيشنهاد

مناظره و مشاعره می دهند!


به آذين

برای حفظ ايران، بايد

با اسلام راه آمد، چاره نيست!


نخست وزيرانگلستان:

ميوه اشغال عراق را بايد در ايران چيد!


رسيدگی به شکنجه دانشجويان و تجاوز

درزندان، درکميسيون اصل 90 مجلس


مادر ايران در خروش است

سعيد رحمانی                                                                                  


وقتی 100 آمد 90 هم نزد اوست

مناظره؟ يا محاکمه؟

برای 7 پرسش کجا بايد پاسخ جستجو کرد


آنچه پیک نت در باره بیعت موتلفه با واعظ طبسی نوشت

موتلفه خواست تکذيب کند، تائيد کرد!ا


 

از شماره شنبه

 

مصاحبه اميرطاهری با شيرين عبادی

دوران حکومت وحشت

 درجهان بسر رسيده

ايران استثناء نيست

1- ايران به اصلاح قانون اساسی نيازدارد تا مردم هر نماينده ای را می خواهند انتخاب کنند

2- آنچه ما در ايران داريم يک رژيم مذهبی نيست بلکه رژيمی است که حاکمان آن از دين استفاده می کنند

3- ما نبايد به کسی اجازه دهيم تفسير خود از مذهب را با زور و مرعوب کردن و فشار بر ديگران تحميل کند. ادعا می کنند که زنان ضعيف اند و فاقد قدرت تصميم گيری.آنها از اقتصاد اسلامی سخن ميگويند و لذا تعدی به ثروت کشور را توجيه ميکنند.آنها از آموزش اسلامی سخن ميگويند و لذا شستشوی مغزی بچه ها و جوانان را توجيه ميکنند. آنها از زبان شناسی اسلامی سخن می گويند و لذا زبان را آنقدر پيچ و تاب ميدهند تا مطابق مرادشان شود .

4-  من ازجدايی دولت و مذهب حمايت ميکنم، زيرا فضای سياسی برای همه علايق و نظريات باز است.اين ديدگاه مورد تاييد آيت الله های بزرگ نيرهست.

5- اگر رژيم فعلی تن به اصلاحات ندهد يا به شکلی  خواسته های مردم را جامه عمل نپوشاند، سقوط خواهد کرد، حتی اگر ظاهری سکولار هم بخود بگيرد.


پرستو فروهر، در سالگرد قتل داريوش و پروانه فروهر

فاجعه با آغاز قتل

دگرانديشان شروع شد!


شورای امنيت سازمان ملل

درانتظارآخرين تحولات

حقوق بشر درايران


ديدار و گفتگو در زندان

ميان اکبرگنجی، نماينده دولت،

دادستان تهران و رئيس سازمان زندان ها


سياست بازی بد است

اما نه برای آيت الله جنتی!


رئيس سازمان انرژی اتمی:

درانتظارنامه رسمی امضای پروتکل الحاقی


سخنگوی کاخ سفيد:

ايران حامی تروريسم است!


زمزمه آغازمناسبات رسمی با اسرائيل!


آنها زهر اختناق

 را نگرفتند،

مدافعان اختناق

را رسوا کردند!

طنز در ادبيات مكتوب ايران، پيش و بيش از آنكه فرصتی باشد برای خنده و تمدد اعصاب، شيوه ايست برای مقابله با ديكتاتوری و فضای بسته سياسی، فرهنگی و مذهبی درايران. اين سرگذشتی است كه گاه به حضور سايه روشن زهرخند در چهره نيز ختم شده است. نه امروز و ديروز، كه از عبيد زاكانی تا اكنون. از پيش از عبيد تا بعد از اكنون!  اقبالی كه مردم- حداقل از پايان جنگ با عراق-  بارديگراز طنز در مطبوعات كشور كرده اند، آن روی ديگر مقابله با فضای بسته سياسی كشور بوده و هست كه همچنان در عرصه سياسی وانتخاباتی جريان دارد. شرح اين ماجرا در اين مختصر نمی گنجد و بنا نيز بر چنين شرحی نيست. قصد آن است كه از همت والای يكی از قديمی ترين و شريف ترين روزنامه نگاران طنز پرداز ايران ياد شود. از نصرت الله نوح كه با دشواری بسيار و متعهد به عهد ياران و پيشكسوتان مجموعه ای خواندنی از زندگی و آثار برخی چهره های فراموش نشدنی ادبيات طنز ايران فراهم ساخته و در امريكا منتشر كرده است. آنچه در پيش رو داريد روی جلد سومين چاپ اين تاليف

ارزنده است. كتاب در سن خوزه امريكا و از سوی انتشاراتی كاوه منتشر شده است.ا


12 آبان 1382


گزيده ها

خشونت

و جاهليت


خوزستان

بازگشت شرم آور
دوران جاهليت

بلوچستان

رنجنامه

 3 ميليونی


آذربايجان

قبله سياسی

از مسكو به واشنگتن


آخرين شاه

آن ظلم درباری

و بيداد مذهبی 

 با هم رفتند!

درسهائي

از دهه

خونين 60


از مناظره‌

تا قتل عام

از بهشتی
تا مصباح يزدی

 

صفراوف- مسكو

حكومت

سپاهی


نامه 135

نماينده مجلس 

به رهبر

حمايت 415 مبارز سياسی

از نامه نمايندگان

پاسخ  رهبر به 

 قلم سليمی نمين

با صدای عليرضا عصار

50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

كردها
در كشورهای
چهارگانه كردنشين

فرزاد سارائی


ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

روی صحنه
تئاتر ايران

  مجيد فلاح زاده


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری
 

 

ی