ايران

پيك

                         

 

 

حمايت 415 مبارز سياسي

از نامه نمايندگان مجلس به رهبر

 

  

 

415 تن از فعالان فرهنگی و سياسی ايران با انتشار بيانيه ای حمايت خود از اقدام مسئولانه 135 تن از نمايندگان ملت درنوشتن نامه به رهبری در مورد دغدغه های خود و مطالبات عمومی مردم را اعلام كردند.

اين عده كه سرشناس ترين چهره های سياسی كشور در ميان آنها هستند در نامه خود نوشتند:

"... مردم رعيت و زمامداران قيم مردم محسوب نمي‌شوند بلكه اين اراده عمومی است كه به قدرت سياسی مشروعيت مي‌بخشد. پس مردم حق دارند هم بر عملكرد زمامدارن نظارت كامل و جامع داشته باشند، هم زبان به نصيحت و انتقاد آنان بگشايند و چنانچه از عملكرد ايشان ناخرسند باشند، با همان مبنا كه آنان را در جايگاه قدرت ”موقت و مشروط“ نصب كرده‌اند، از آن جايگاه خلع و عزل كنند.

شگفت اينكه اخيرا برخی اذهان ساده‌انديش، نمايندگان ملت را - كه از سر دلسوزی و به سائقه وظايفی كه در برابر ملت دارند نامه‌ای محترمانه به مقام‌رهبری نوشته‌اند و آنچه شرط بلاغ بوده با ايشان در ميان نهاده‌اند، مورد هتاكی و توهين قرار داده و در مواردی دفاتر آنها را به آتش كشيده‌اند و نظم جامعه را بهم ريخته و حتی موجب اخلال در فعاليت نهادهای دولتی شده‌اند.

از اينرو ما دانشگاهيان، دانشجويان، روزنامه نگاران و فعالان سياسی و فرهنگی امضا كننده زير از اقدام مسئولانه 135 تن از نمايندگان ملت در نگارش نامه به مقام رهبری و بيان محترمانه دغدغه‌های خود كه كف مطالبات مردم و پژواك دغدغه‌های ملی است، ‌تقدير و حمايت مي‌كنيم. چنانچه اين نامه ملايم و محترمانه كه در آن همة شئون رسمی و متعارف لحاظ شده‌است پسند خاطر عده‌ای قرار نگيرد، ای بسا بايد روزی را چشم داشت كه قلم هايی تيزتر برای نگارش عباراتی صريحتر و عاری از ملاحظات مرسوم و متعارف به گردش درآيد.

                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی