ايران

پيك

                         

 

علوی تبار:

اصلاحات براي

تغيير ساختار قدرت

عليرضا علوي‌تبار در جمع نمايندگان متحصن: اين تحصن  نقطه عطفی در سال‌های بعد از انقلاب است كه هم آثار بلند مدت و هم كوتاه مدت خواهد داشت. صد سال است كه مردم ايران  برای دموكراسی در اين كشور تلاش مي‌كنند اما نتيجه نمی دهد.

اين تحصن اصلاحات را نجات خواهد داد، با اين نگاه كه در شرايطی كنونی روش اصلاحی امكان بقای خود را باز می يابد. تحصن نشان داد كه اصلاح طلبان روش‌هايی را هنوز تجربه نكرده‌اند و روش‌های اصلاحی به اصلاح طلبان محدود نمي‌شود. تحصن نقطه عطفی در اين زمينه است.

بعد از دوم خرداد كسانی به اسم اصلاح طلبی آمدند كه سه انگيزه داشتند: دسته‌ای برای كسب قدرت، گروهی برای حفظ قدرت و عده‌ای برای تغيير ساختار قدرت آمده‌اند. تحصن نمايندگان آزمون فيصله بخشی است، تا كسانی كه برای تغيير ساختار قدرت آمده‌اند از بقيه جدا شوند.

كسانی كه از تحصن دفاع نمي‌كنند نبايد توقع داشته باشند كه مردم و نهادهای مدنی از‌ آنها حمايت کنند.

رهبری اصلاحات را در اختيار كسانی قرار مي‌دهيم كه خواهان تغييرساختار غير دموكراتيك فعلی باشند. ما نيازمند اصلاحات بنيادی هستيم و اميدوارم تحصن نمايندگان مجلس نقطه عطفی در اين راه باشند.

كديور:

رد صلاحيت

بيداری ملت !

محسن كديور در هشتمين روز تحصن، در جمع نمايندگان متحصن: بنده نيز مي‌گويم رد صلاحيت كنيد ما را، ملت ما بيدارتر می شود. نمایندگان از مجاری مسالمت‌آميز و قانونی استفاده كرده، و برای دفاع از حقوق حق مردم، عزمی جدي‌تردارند.

اين رد صلاحيت‌ها روح تازه‌ای در كالبد اصلاحات دميد. وقايع با وقايع سال پيش شباهت‌های جالبی دار100 سال پيش شباهت‌های جالبی دارد.

برخی از اتهاماتی كه به نمايندگان زده شده است مانند ارتداد و بي‌دينی و عدم التزام به اسلام لكه‌ ننگی بر پيشانی جمهوری اسلامی است.

حمايت كارگران

از تحصن مجلس

ناصر برهانی عضو هيات مركزی كانون شوراهای كار استان تهران در جمع نمايندگان متحصن گفت

من از طرف كارگران استان تهران از رد صلاحيت‌ها متاسفم و مي‌گويم كه ما همه با شما همدرديم و از تحصن شما حمايت مي‌كنيم، و خواهان نهادينه شدن دموكراسی در كشور هستيم. خوشحاليم كه شما تحصن و اعتصاب را در كشور نهادينه كرديد. نگذاشتند خاتمی با رای 21 ميليون نفری خواسته‌های ملت را برآورده كند. از روش های جديد بايد استفاده كرد.

 

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی