ايران

پيك

                         

 

ماتادورها در جمهوری اسلامی

شريعتمداری‌می نويسد- سعيد عسگرشليك می كند

 

روزنامه كيهان كه حسين شريعتمداری مدير برگزيده آن از سوی رهبراست با تمسخر نوشت : وقتی نظارت استصوابی نباشد هر گاوی ميتواند وارد مجلس شود.

مشابه همين سخنان را رضا زواره ای از رهبران جمعيت موتلفه و حقوق بگير شورای نگهبان با كلماتی ديگر در مصاحبه خود با خبرگزاری ايلنا بيان داشت و خودش را بيش از مردم صالح برای تعيين نمايندگان مجلس دانست.

اگر بجای اين اقايان يكی از نمايندگان مجلس يا وابستگان به رئيس جمهور سخنی مشابه گفته بود و مثلا می گفت وقتی انتخاب برعهده مردم نباشد انوقت هر… می تواند مدير مسئول كيهان يا حقوق بگير شورای نگهبان شود الان عده ای كفن پوشيده و در قم تظاهرات می كردند يا دبيركل موتلفه اعدام گوينده مطلب را درخواست كرده بود و يا مافيای ضداصلاحات مشغول ناله از وضعيت مطبوعات در دوران رئيس جمهوری خاتمی بود و برسر از بين رفتن اخلاقيات و ارزشها اشك می ريخت.

البته اين نوع سخنان از طرف كسانی كه رهبر جمهوری اسلامی آنان را به مقامات انتصابی كشور گماشته نه تازه است و نه عجيب. از همان زمان كه در هفته های قبل از دوم خرداد برای اولين بار خطر رئيس جمهورشدن محمد خاتمی بطور جدی مطرح شد، مقامات انتصابی رهبر جمهوری اسلامی انواع و اقسام توهين‌ها و فحاشي‌ها را خطاب به خاتمی و هوادارانش بيان داشته اند و بيان ميدارند. نوشته روزنامه كيهان نه حادثه ای تازه، بلكه نتيجه منطقی و ادامه اين روند است. 

واقعا آيا آنچه كيهان نوشته از مثلا ترور سعيد حجاريان تندتر و گزنده تر است كه عامل آن آزادانه می گردد و در نقش چماقدار در محافل ظاهر ميشود؟ وقتی او پس از ترور و جنايت آزاد می گردد چرا مدير مسئول كيهان به خود اجازه ندهد با نمايندگان مردم به زبان قلم اينچنين سخن بگويد؟

آنچه روزنامه كيهان نوشت، در واقع و قبل از هرچيز نشان می دهد تلاش برخی محافل در ميان طرفداران اصلاحات از قبيل مجمع روحانيون مبارز برای رسيدن به تفاهم با مقامات انتصابی از نوع شورای نگهبان يا مدير مسئول كيهان يا رئيس راديو و تلويزيون چيزی جز كوبيدن آب در هاون نيست. هرقدر كه دربرابر اينان بيشتر صبر و حوصله نشان داده شود افسارگسيخته تر می شوند و شرايط را برای خود هموارتر می بينند. فقط آن قاطعيتی كه 135 نماينده مجلس در امضای نامه به رهبری نشان داند و يا 250 فعال فرهنگی – سياسی و اصلاح طلب و ملي-مذهبی و دگرانديش در بيانيه مشترك خود بر آن انگشت گذاشتند می تواند به عقب نشينی جبهه ضداصلاحات منجر شود. اگر امروز هم ناگزير شوند دربرابر عمل مدير مسئول كيهان واكنشی نشان دهند ناشی از ابراز همين قاطعيت بوده است وگرنه در گذشته سخنانی زشت تر و اعمالی ناشايست تر و جنايتكارانه تر از اين نسبت به منتخبان مردم انجام شد كه عاملين آن از اين بابت پاداش هم گرفتند و در دستگاه انتصابی به مقام هايی بالاتر دست يافتند.

  

 

 

                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی