انتخابات مجلس هفتم

پيك

                         

رئيس كميسيون حقوقی مجلس:
مردم به هوش باشيد
اين يك كودتای پارلمانی است!

 

 

 رييس كميسيون امور حقوقی و قضايی مجلس شوراى اسلامی حجت الاسلام سيد"ناصر قوامی” در قزوين گفت : تعدادى از نمايندگان مردم در مجلس شوراى اسلامی بعنوان وظيفه ملی و سوگندى كه براساس قانون اساسی ياد كرده اند براى دفاع از حقوق اساسی مردم ۱۹ روز است كه تحصن كرده اند.

 شوراى نگهبان با يك كودتاى بی سرو صدا می خواهد مجلس را مهره چينی كند و يك سركوب عليه مردم را به نمايش درآورد. جلوگيرى از تشكيل مجلس فرمايشی كه منجر به تضييع حقوق اساسی مردم شود از اهداف نمايندگان متحصن است. با ردصلاحيت هاى گسترده از سوى هياتهاى نظارت درانتخابات مجلس هفتم نامزدهاى ۱۹۰ حوزه انتخابيه كشور بی رقيب هستند.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی