انتخابات مجلس هفتم

پيك

                         

رئيس كميسيون اصل 90
مجلس تحصن كرد تا از حقوق مردم
دفاع كند نه ازحق نمايندگان

 

 

حجت الاسلام "حسين انصارى راد"  در نيشابور گفت : نمايندگان متحصن وظيفه خود در باب دفاع از حقوق ملت را انجام می دهند و من نيز با آنها مشاركت دارم .

اين را بدانيد قطعا اگر تاييد صلاحيت هم بشوم و انتخابات به صورت آزادانه و قانونی نباشد آن را تحريم می كنم .

انصاری راد در خصوص ارتباط خود با نهضت آزادى نيز، گفت : من در مقاطع
مختلف حمايت خود از برخی از اعضاى نهضت آزادى را رسما اعلام كرده ام .

به استناد بند يك و بند سه ماده 28 و همچنين ارتباط با احزاب و گروههاى غيرقانونی توسط هيئت نظارت رد صلاحيت شده است .  من از نهضت آزادى حمايت می كنم ولی عضو اين گروه و هيچ گروه سياسی ديگرى در كشور نيستم .  عدم عضويت من در گروههاى سياسی به آغاز فعاليت هاى مبارزاتی ام در پيش از انقلاب اسلامی بر می گردد. وى در قسمتی ديگر از سخنان خود در پاسخ به پرسش يك تن از شهروندان نيشابورى در خصوص مواضع اخير رييس مجلس شوراى اسلامی نيز، گفت : آقاى كروبی يك فرد اصلاح طلب است اما نرمش هائی دارد .

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی