ايران

پيك

                         

 

"عبد خدائی"پيك ويژه"رهبر"
برادر رهبرفدائيان اسلام
برای يك ماموريت ويژه
از اسپانيا درراه فرانسه

برادر عبدخدائی ضارب دكتر فاطمی وزيرخارجه مصدق و تروريست قديمی، تحت پوشش سفرجهانگردی راهی اسپانيا شده تا از آنجا راهی فرانسه شود و دنباله مذاكرات حسن روحانی را با مقامات فرانسوی بگيرد!

 

 

بموجب اطلاعی كه بدست آمده، محمد طه عبد خدايی برادر عبد خدايي رهبر فدائيان اسلام، به ظاهر برای يك سفر جهانگردی راهی اسپانيا شده است!

او كه اخيرا و به دستور رهبر جمهوری اسلامی به وزير ارشاد اسلامی، رئيس سازمان ايرانگردی و جهانگردی شده است، پس از يك توقف كوتاه در اسپانيا، قرار است راهی فرانسه شود و ادامه مذاكرات حسن روحانی را با مقامات اقتصادی- سياسی و امنيتی فرانسه دنبال كند.

ورود عبد خدائی به اسپانيا و خروج از ايران به مقصد اسپانيا، صرفا يك پوشش امنيتی برای گمراه كردن توجه محافل سياسی و مطبوعات طرفدار دولت در داخل و حساسيت دو كشور امريكا و آلمان نسبت به مناسبات جديدی است كه حسن روحانی با مقامات فرانسوی برای تاثير گذاری روی تصميمات اتحاديه اروپا دارند.

عبد خدائی دو روز ديگر قرار است برای ادامه مذاكرات حسن روحانی، بويژه در مورد مسائل امنيتی وارد فرانسه شود.

 عبد خدايی که اکنون برادر او راهی اسپانیا شده از تروريست های اسلامی قديمی ايران است كه به جرم ترور نيمه تمام دكتر فاطمی، وزير خارجه دولت ملی دكتر محمد مصدق در سنين نوجوانی زندانی شد. زمانی كه او دست به ترور فاطمی زد رابطه ای در حد سعيد عسگر (ضارب حجاريان) با فدائيان اسلام داشت و بسيار جوان بود. تا وقتی شاه كودتا كرد، عبدخدائی در زندان بود و سپس با سلطه رژيم كودتا از زندان بيرون آمد و بعدها به موتلفه اسلامی پيوست. در سالهای برقرار جمهوری اسلامی او يكی از اعضای مخفی شورای مركزی موتلفه اسلامی و در عين حال رهبر فدائيان اسلام بود.

حسين فاطمی كه از ترور نيمه تمام محمد عبدخدايي جان بدر برده بود و پس از اين ترور مانند حجاريان به كمك عصا راه می رفت، پس از كودتای 28 مرداد دستگيرشد و كار نيمه تمام عبد خدائی را شاه انجام داد: فاطمی اعدام شد! و عبدخدائی با عف ملوكانه آزاد!

پس از انقلاب دو نفر متولی فدائيان اسلام بودند، آيت الله خلخالی و عبد خدائی. تا زمان حيات آيت الله خمينی عبد خدائی بدليل روابط نامناسبی كه در زندان با زندانيان شاه داشت و مسائلی كه پيرامون روابط انگليسی فدائيان اسلام وجود داشت نتوانست خود را جلو بكشد و اين درحالی بود كه حجت الاسلام ناطق نوری از وی حمايت همه جانبه می كرد.

پس از درگذشت آيت الله خمينی و تصفيه های سياسی كه انجام شد، آيت الله خلخالی در قم خانه نشين شد و دوران قدرت گيری ناطق نوری آغاز شد و همزمان با او عبدخدائی نيز جلو كشيده شد و رهبری فدائيان اسلام به او سپرده شد. فدائيان اسلام از اين زمان به بعد بعنوان متحد موتلفه اسلامی و دارای شاخه های نظامی- تروريستی شروع به سازماندهی نظامی- سياسی خود كرد كه بخشی از ماجرای گروه های فشار و ترورها و قتل های زنجيره ای از دل اين سازماندهی بيرون آمد. هم در مورد موتلفه اسلامی و هم در مورد فدائيان اسلام، اين اتفاق نظر وجود دارد كه در صورت ادامه حيات حاج مهدی عراقی هم رهبری موتلفه و هم سازماندهی احتمالی فدائيان اسلام به او می رسيد، بويژه اينكه آيت الله خمينی با تنها كسی از ميان موتلفه ای ها و فدائيان اسلام رابطه نزديك و به او اعتماد داشت حاج عراقی بود. حاج عراقی در ابتدای انقلاب رئيس تنها زندان وقت جمهوری اسلامی، يعنی زندان قصر شد كه در آن رهبران و گردانندگان نظام شاهنشاهی زندانی بودند. ترور حاج عراقی همان اندازه مشكوك است كه ترور آيت الله مطهری بعنوان يكی از دو جانشين قطعی آيت الله خمينی: آيت الله منتظری و آيت الله مطهری!  

محمد طه عبدخدايي برادر عبدخدائی از اوايل امسال برای فراهم سازی پوشش سفرهای خارجی وی بعنوان پيك ويژه رهبر رئيس جهانگردی شد كه بتواند اين سفرها را زير پوشش اين سمت انجام دهد.

او بدستور مستقيم رهبر جانشين مهندس معزالدين رئيس قبلی اين سازمان شد. پس از ابلاغ اين حكم به عبدخدائی، رهبر در زير حكم او نوشت "مبارك است انشاء الله"

عبدخدائی اين حكم و نوشته رهبر در زير آن را قاب كرده و به ديوار اتاقی كه اتاق ديدارهای اوست نصب كرده است.  "من فقط از آقا دستورمی گيرم"

محمد طه عبد خدائی پس از حكم وزير ارشاد و مبارك باد رهبر، كادر متخصص جهانگردی را اخراج واعضای موتلفه اسلامی را جانشين آنها كرده است. در ميان اين كادرهای تازه به كار گمارده شده، كسانی قرار دارند كه سالها در خارج از كشور شبكه های امنيتی و تروريستی را رهبری می كردند و حتی در عمليات تروريستی مستقيم و غير مستقيم نقش داشته اند و تخصص آنها در گردشگری و اروپا شناسی، در حد همين نوع فعاليت هاست.

بدستور وي اكنون همه عكسهای تخت جمشيد و پاسارگاد از اداره جهانگری جمع شده و در اداره مركزی  جهانگردی در خيابان ايزنهاور سابق همه ميزها را جمع كرده اند و مراجعين روی زمين و روی پتو می نشينند!

اين جمله قصار نيز از عبد خدائی است: سياحت يعنی زيارت

قرار است پس از فتح مجلس توسط حزب الله جنتی و موتلفه اسلامی و فرماندهان مورد عنايت رهبر قانون تبديل اين سازمان به وزارتخانه تصويب شود.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی