انتخابات مجلس هفتم

پيك

                         

نجف آباد
طوماری امضاء شده
 خبرش منتشر نشده!

 

 

از صبح ديروز عنوان خبرامضای طوماری در شهر نجف آباد اصفهان به حمايت از تحصن نمايندگان مجلس روی سايت های خبرگزاری های نيمه آزاد ايران وجود دارد كه دنباله ندارد.

به زبانی ساده تيتر خبر هست، اما اصل خبر نيست! ظاهرا خواسته اند خبر را منتشر كنند اما جلويش را گرفته اند و به همين دليل عنوان آمده، خبر نيآمده!

بی شك تهيه طومار در نجف آباد اصفهان، بدليل حمايت عامی كه در اين شهر از آيت الله منتظری وجود دارد، دارای چنان محتوائی هست كه شورای امنيت ملی فرمان توقف انتشار خبر آن را صادر كند!

به اين ترتيب معلوم نيست آن مردمی كه امام جمعه ها و رهبران موتلفه و يا سيمای جمهوری از آنها بعنوان "امت مسلمان" و واكنش های آن در برابر توطئه ها( از جمله مثلا توطئه تحصن) ياد می كنند، كدام مردمند و كجاهستند؟

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی