ايران

پيك

                         

 

چه كسی پاسخگوی اين بخشش ضد ملی است
حسن روحانی بعنوان رئيس جمهور آينده و به نيابت از رهبر در فرانسه متعهد شد
مخابرات، اتومبيل سازی و بخشی  ازنفت ايران درانحصار فرانسه
شرط اين بخشش، حمايت فرانسه از جناح راست در اتحاديه اروپا
 و چشم بستن بر دمكراسی و حقوق بشر در ايران است!

 

 

 

درباره سفر حجت الاسلام حسن روحانی دبيرشورای امنيت ملی و رئيس موسسه تحقيقات استراتژيك جمهوری اسلامی  به فرانسه و بويژه مذاكراتی كه در پاريس با مقامات سياسی – اقتصادی اين كشور داشته اطلاعات زير كسب شده است كه منتشر می كنيم:

حسن روحانی در پاريس به مقامات فرانسه اطمينان داد كه در صورت حمايت اين كشور از رياست جمهوری وی و جهت گيری تبليغاتی به سود رهبر جمهوری اسلامی اين امتيازها در انتظار فرانسه است:

1-    كل مخابرات ايران را در اختيار فرانسه قرار خواهد گرفت.

2-     اتومبيل سازی ايران بطور انحصاری به فرانسه واگذار خواهد شد.

3-    در استخراج و صدور نفت ايران نيز رتبه  بالائی برای فرانسويان  در نظر گرفته خواهد شد.

حسن روحانی در اين مذاكرات گفته است: شما در مسائل مربوط به دمكراسی و چالش های داخل كشور اگر به سود جناح راست جهت گيری كنيد، آينده مناسبات اقتصادی و سياسی خود با جمهوری اسلامی را تضمين خواهيد كرد و از مناسبات كنونی ايران با آلمان پيشی خواهيد گرفت.

روحانی، ضمن معرفی خود بعنوان نماينده ويژه رهبر جمهوری اسلامی به مقامات فرانسه اطمينان داده است كه مجلس هفتم در اختيار رهبر و جناح راست خواهد بود و برای آينده مناسبات با ايران  «بعنوان رئيس جمهور تضمين كافی از من خواهيد داشت.»

در همين مذاكرات به ژاك شيراك وعده داده شده است كه بخشی از سهام كارخانه اتومبيل سازی ايران به شخص وی ( چه در سمت رياست جمهوری فرانسه و چه در دوران پس از رياست جمهوری وی) منتقل خواهد شد.

دولت فرانسه و شخص رياست جمهوری فرانسه با پيشنهادهای حسن روحانی موافقت اصولی كرده است، با اين شرط كه اشغال مجلس از سوی جناح راست به گونه ای نباشد كه دفاع از آن را در اتحاديه اروپا برای فرانسه دشوار سازد.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی