انتخابات مجلس هفتم

پيك

                         

انجمن اسلامی دانشگاه تهران
به تحصن مجلس
بی اعتنا نيستيم

 

 

سعيد بابايی دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تهران اعلام كرد:‌ اصل برای ما، حساسيت نسبت به زير سوال رفتن جمهوريت نظام جمهوری اسلامی است؛ اگر وضع اين‌گونه پيش رود چيزی از اين مقوله باقی نخواهد ماند، اما ما همواره از جمهوريت نظام دفاع مي‌كنيم.
به گزارش ايسنا سعيد بابايی” افزود: دو گروه با حضور گسترده‌ی احزاب و گروه‌ها در انتخابات مخالفت مي‌كنند، يك گروه اپوزيسيون خارج از كشور است و گروه ديگر، جناحی است كه از حضور گسترده‌ی مردم ضرر مي‌كند، زيرا با حضور مردم كانديداهای اين گروه جايی در مجلس نخواهند داشت.
وی افزود: در بيانيه‌ی مشترك روسای دو قوه نيز صريحا اعلام شده كه در 190 كرسی مجلس امكان رقابتی وجود ندارد، كسانی مساله را به اين جا رسانده‌اند كه از حضور گسترده‌ی مردمی ضرر مي‌كنند، آنها مي‌خواهند شركت مردم در انتخابات به حداقل برسد تا با رأی حداقلی عده‌ای را كه خود مي‌خواهند به مجلس بفرستند.
وی در پايان موضع دانشجويان در قبال تحصن را سكوت ندانست و گفت: با وجود اين كه نقدهای زيادی نسبت به عملكرد نمايندگان متحصن وجود دارد؛ انجمن اسلامی دانشگاه تهران به ديدار متحصنان رفت و در بيانيه‌ای مواضع خود را اعلام كرد.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی