انتخابات مجلس هفتم

پيك

                         

ميرحسين موسوی:
مردم واكثريت تقلبی  
در مجلس هفتم

 

 

ميرحسين موسوی نخست وزير دوران حيات آيت الله خمينی، در مصاحبه كوتاهی باخبرگزاری ايسنا، پيرامون تحصن نمايندگان در مجلس ششم گفت:

مردم دوست ندارند با آنها مثل افراد ساده‌لوح و عقب افتاده رفتار شود. همه بايد مواظب باشند كه با اقدامات غيرقابل توجيه در معرض احساسات غيردوستانه مردم آگاه و خوب كشورمان قرار نگيرند.

موسوی افزود:  راه اكثريت يافتن در مجلس آن نيست كه هزاران نفر از افراد شناخته شده و برجسته علمی، فرهنگی و سياسی كشور را به بي‌دينی، اعتياد، دزدی و قاچاق و امثال آن متهم كنيم. به فرض آنكه با هزار ترفند چنين اكثريتی حاصل شود، اين مجلس پشتوانه اعتماد مردم را نخواهد داشت.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی