ايران

پيك

                         

بيانيه كانون عالی شوراها

به سود سرمايه داری دلال صفت

كارگران را به رگبار گلوله بستند

 

 

كانون عالی شوراها در ارتباط با سركوب خونين تجمع كارگران معدن شهربابك كرمان توسط نيروهای امنيتی و انتظامی بيانيه ای صادر كرد.

بارها و بارها ما اعلام كرده ايم كه اگر قبل از حركت خصوصی سازی كانون حمايت های اجتماعی، كارگران و خانواده آنان را نتواند پوشش داد دير يا زود نيروی كار عكس العمل از خود نشان خواهد داد .
تا امروز ما فقط شاهد اعتراضات و اعتصابات و تحصن ها و راهپيمايی نيروی كار برای احقاق حقوق قانونی بوديم ؛ و امروز شاهده پاسخ به كارگران با سلاح گرم هستيم.

در هيچ كجای دنيا حتی كشورهايی كه مهد سرمايه داری هستند, اينگونه به سرمايه و سرمايه داران خدمت نمی كنند ؛ متاسفانه در ايران برای حمايت از سرمايه داری دلال صفت كه بعيد است از خانواده صنعت و توليد باشند , نيروی مسلح را در خدمتشان قرار می دهند.

استاندرای كرمان، گارد ويژه و همه مسوولان دولتی مرتبط با اين حادثه مسئول می باشند و بايد پاسخگو باشند. كانون عالی شوراهای كار سراسر كشور مجددا و موكدا اعلام می كند: روند خصوصی سازی در ايران با شرايط كنونی سبب خواهد شد ,كه حوادثی ديگر از اين نوع بارها و بارها در كشور اتفاق بيافتد و اين يك امر بديهی است. زيرا خصوصی سازی بدون رعايت حقوق كارگران هيچ موفقيتی در ايران نخواهد داشت و بن بست نتيجه قطعی آن خواهد بود. كانون عالی شوراها از دولت ايران به ILO شكايت خواهد كرد تا بعد از اين شاهد اينگونه برخوردهای قهرآميز با كارگران مظلوم نباشيم.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی