ايران

پيك

                         

شورای رهبری تحكيم وحدت خطاب به مجلس

طرح مشروعيت انتخابات

با 50 در صد آراء مردم را تصويب كنيد

 

 

اتحاديه انجمن‌‏های اسلامی دانشجويان دانشگاههای سراسر كشور(دفتر تحكيم وحدت- شورای تهران) دربار مسايل جاری كشور بيانيه‌‏ای صادر كرد كه در بخش هائی از آن نوشته شده:

 
مع الاسف در كشورما تصميم گيری در مورد بسياری از امور اساسی و بنيادين در دست كسانی افتاده است كه يا با تجربه های تاريخی آشنايی ندارند و منطق آزادی و دموكراسی را درك نمی نمايند و يا آنچنان خواست عموم و تحقق آزادی و عدالت و دموكراسی را در تعارض با مطامع خويش می بينند كه در پذيرش بديهي‌‏ترين اصول منطقی و اساس مديريت نيز اباء دارند و امتناع می ورزند و چنان است كه به رغم صد سال آزادی خواهی و عدالت جويی ملت ايران هنوز
سلطه سلطنت گونه مي‌‏خواهند و مردم را رعيت می دانند و انتخابات و دموكراسی و رای ملت را مضحكه آميز و ملعبه خويش می نمايند.
البته آنچنان كه انتظار آن می رفت بدعهدی و نابخردی ديرپای چنين حكمرانانی كه هرگونه برنامه‌‏ريزی برای آينده بهتر شهروندان را ناممكن ساخته است به هنگامه ای حساس و سرنوشت ساز رسيده است تا بدانجا كه آنانی كه "شايد وقتی ديگر" را به تكرار مي‌‏آوردند و كدخدا منشی را در حل منازعات ميسور می دانستند و با اميد به چانه زنی های فرصت سوز بر دريدگی دشمنان آزادی و دموكراسی مسامحه می ورزيدند نيز فرياد و فغان برآورده‌‏اند و از گفت وگوهای ياس آور اعتماد شكن و بی نتيجه با اقتدارگرايان بريده‌‏اند و عملا آنچه كه نخبگان و روشنفكران پيش بينی می نمودند به وقوع پيوسته است.

امروز شرايط به گونه ای پيش رفته است تا كسانی كه در كسوت اصلاح طلبی وارد عرصه قدرت شده اند در معرض آزمونی دشوار قرار گيرند. آزمونی كه اصلاح طلبان با انتخاب از ميان امكان های مختلف درآن سنجيده می شوند و تنها انتخاب برخی از اين امكانهاست كه اعتبار و اعتماد عمومی از دست رفته را به ايشان برخواهد گرداند،‌‏

شكی نيست كه تحصن به لحاظ شكلی ابراز اعتراض مناسبی از سوی نمايندگان مجلس بوده است اما هرگونه سازش، اهمال و حتی به عقب انداختن اين آزمون فيصله بخش اصلاح طلبان را متهمان اصلی سناريوی فريب خواهد نمود.

دفتر تحكيم وخدت( شورای تهران) در ادامه مي‌‏افزايد: از نمايندگان متحصن در مجلس انتظار می رود تا يك بار و برای هميشه بر سر مطالبات تاريخی و ملی بايستند و به هيچ عنوان اين بار در برابر وعده هايی بی اجابت و يا اميد تعيی صلاحيت سر تسليم و رضا فرود نياورده و فرصت پيش آمده برای جلب دوباره اعتماد عمومی را در آتش منافع فردی و حزبی خويش نسوزانند، و اتفاقا بيم توده جامعه نيز امروز آن است كه مبادا ايستادگی و مقاومت امروزين نمايندگان محترم به خواستی فرعی همچون تاييد صلاحيت رد صلاحيت شدگان تقليل يابد كه بر آورده شدن اين خواست آخرين فرصت برای دفاع از حقوق ملت و جبران كاهلی ها و سستی های اين سال های نيز از بين برود.

شورای تهران دفتر تحكيم وحدت آورده است: اما آنچه مسلم است بزرگترين اشتباه و شكست اصلاح طلبان در مقطع كنونی تن دادن مجريان و مسوولين دولت و نيز نمايندگان به برگزاری انتخابات می باشد، لذا با توجه به دهن كجی های صورت گرفته از سوی شورای نگهبان و فرصت فراهم آمده از اين ميدان می توان با ايستادگی بر عدم برگزاری انتخابات يك بار ديگر پيوندی ميان توده ملت و نمايندگان مجلس و اصلاح طلبان برای ايستادگی در برابر خودكامگی اقتدارگرايان فراهم آورد و البته برای حداقل جلب اعتماد عمومی و اثبات همراهی اراده نمايندگان با خواست ملت شايد تصويب طرحی به منظور تعيين كف حداقل 50 درصدی از واجدين شرايط برای مشروع بودن انتخابات و ابطال انتخابات در صورت مشاركت كمتر از اين ميزان بتواند توجيه گر اعتماد عمومی برای همراهی و همگامی باشد.
ازاين رو دفتر تحكيم وحدت ضمن تاكيد مجدد بر همه پرسی ساختاری به عنوان راه حلی مقتضی و منطقی برای برون رفت از بن بست و انسداد سياسی جاری پيشنهاد می نمايد تا عجالتا نمايندگان مجلس ششم در فرصت كوتاه باقی مانده برتصويب
طرح فوق الذكر همت گمارند كه گر چه چنين طرحی امكان اجرا را نيابد لااقل در اثبات صداقت نمايندگا موثر خواهد.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی