ايران

پيك

                         
روزه سياسی در تبريز
 

 

مراسم روزه فعالان سياسی ، احزاب دوم خردادی واعضا تشكل های دانشجويی تبريز درحمايت از متحصنين در محل جبهه مشاركت تبريز بر گزار شد .
در اين مراسم كه اعضا فعال جبهه دوم خرداد، اعضا انجمن اسلامی دانشگاه تبريز ، صنعتی سهند وآزاد تبريز و نيز به همراه نيروهای ملی – مذهبی و نهضت آزادی حضور داشتند ، بيانيه هايی از تشكل های دانشجويی در حمايت از متحصنين قرايت شده و مهندس كهنمويی و تيموری از اعضا جبهه مشاركت ، دكتر فرزدی عضو شورای مركزی نهضت آزادی ايران ، يحيايی از نيروهای ملی - مذهبی و مهندس محمد زاده استاندار وقت آذربايجان شرقی در حمايت از سخنرانان به ايراد سخنرانی پرداختند.
  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی