ايران

پيك

                         

13 بهمن برگزار می شود

كنگره تحريم يا شركت

جبهه مشاركت ايران

 

 

ششمين كنگره جبهه مشاركت به عنوان كنگره فوق العاده در روز 13 بهمن ماه همزمان با عيد قربان در تهران برگزار خواهد شد.
 بررسی و تصميم‌‏گيری در مورد وضعيت انتخابات مجلس هفتم و احياناً نحوه حضور يا عدم حضور جهت مشاركت در اين كنگره بررسی خواهد شد.
 در اين كنگره 260 نفر از اعضای حزب از سراسر كشور در كنگره به عنوان اعضای اصلی شركت خواهندكرد. تعدادی از اعضای جبهه دوم خرداد نيز به عنوان ناظر حضور خواهند يافت.
در جبهه مشاركت هيچ تصميم قبلی در مورد انتخابات وجود ندارد و تصميمات به طور جمعی توسط كنگره اتخاذ مي‌‏شود.
 شورای مركزی تحليل خود از انتخابات را به كنگره پيشنهاد خواهد كرد و كنگره تصميم نهايی را خواهدگرفت، شورای مركزی هم اميدوار است تا روز يك‌‏شنبه آينده به جمع بندی خودش برسد.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی