ايران

پيك

                         

محسن آرمين خطاب به روزه داران سياسی مشهد:

اگر منسجم عمل كنيم

نخواهند توانست مجلس فرمايشی تشكيل دهند

 

 

محسن آرمين عضو كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس از طريق تماس تلفنی در مراسم پايانی روزه سياسی گروههای دوم خرداد استان خراسان در مسجد دانشگاه مشهد گفت:

با اتكا به خداوند متعال، با انسجام احزاب و تشكلهای دوم خرداد و هماهنگی مجلس و مجموعه مديران كشور، از برگزاری انتخابات غيرقانونی جلوگيری خواهد شد. انتخابات غيرقانونی مسلما برگزار نخواهد شد.

رد مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان نشانگر اين واقعيت است كه همان اراده‌ای كه در تصميمات هيأت نظارت در رد صلاحيت كانديداها دخيل بود، شورای نگهبان را هم برای استفاده از اين فرصت ناتوان كرده است.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی