انتخابات مجلس هفتم

پيك

                         

 ابراهيم يزدي دبيركل نهضت آزادي ايران

مردم نمايندگان را تنها نگذارند!ا
 

 

ابراهيم يزدی دبيركل نهضت نيز كه از سوی هيأت نظارت شورای نگهبان رد صلاحيت شده، در مورد  رد صلاحيت خود گفت: «طبق ۵ ماده ۲۸ ، بنده به سوءشهرت در حوزه انتخابيه ام معروفم. خود من هم به معروف بودن به بدنامی در اين شهر اعتراف می كنم. همچنين طبق بند ۵ ماده ۳۰، بنده جزو محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضايی شناخته شده ام. من نمی دانم در كدام دادگاه به اين اتهام محاكمه شده ام و به همين خاطر از مراجع عظام می خواهم كه در برابر اين بدعت ها سكوت نكنند ضمن آنكه همسرم هم خواستار حكم دادگاه شده تا تكليف خود با من مرتد را از لحاظ شرعی مشخص كند!

دكتر يزدی درادامه تاكيد كرد: اهميت اين تحصن در آنجاست كه بتوانيم جريانی را به وجود آوريم و هدايت كنيم. راهی كه نمايندگان آغاز كرده اند را بايد تا آخر رفت و نمی  توان با پذيرش برخی و عده ها آن را رها كرد.
يزدی با اعلام حمايت نهضت
آزادی از اقدام نمايندگان از مردم دعوت كرد تا نمايندگان را تنها نگذارند.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی