انتخابات مجلس هفتم

پيك

                         

 

محسن آرمين:
تحريم كه نياز
به تحصن ندارد!

 

 

تحصن می شود كه انتخابات آزاد برگزار شود، كسی تحصن نمی كند كه انتخابات تحريم شود. برای اعلام تحريم كه تحصن لازم نيست. ما به اين آسانی كه ميدان را به مخالفان واگذار نمی كنيم. اين مضمون پاسخ محسن آرمين نايب رئيس كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس و سردبير ارگان توقيف شده مجاهدين انقلاب اسلامی "عصرما" به خبرنگاری است كه در نخستين ساعات تحصن در مجلس از وی می پرسد: شما انتخابات را تحريم می كنيد؟

آرمين در پاسخ تاكيد كرد: هم تركيب و هم تصميم هياتهای نظارت به روشنی نشان مي‌‏دهد هيات های نظارت يك حزب است و ما با عملكرد "حزب نظارت" در انتخابات مواجه هستيم. از ابتدا هم مشخص بود كه يك جريان سياسی در كشور شعارش مشاركت كمتر و نتيجه مطمئن‌‏تر است و عملكرد حزب نظارت در اين جهت است.

واكنش اصلاح طلبان به اين اقدام غير قانونی كه آثار و تبعات بسيار خطرناكی برای كشور و آينده كشور خواهد داشت، بسيار قاطع خواهد بود.

برای ما آنچه مهم است قانونی بودن بررسی صلاحيت هاست، نه تعداد و كميت رد صلاحيت شدگان.

اين موضوع موضوعی نيست كه درباره آن به مذاكره و تفاهم بپردازند. اينكه به رايزنی بپردازيم و تعدادی تاييد شوند و تعدادی زيادی باقی بمانند، حقوق ملت است و درباره حقوق ملت هيچ كس حق معامله و مصالحه ندارد.

تمام كسانيكه براساس اعمال نظارت فراقانونی و گرايشات سياسی رد صلاحيت شده‌‏اند بايد مجددا صلاحيتشان تاييد شود.

واكنش ما محدود به تحصن نخواهد بود و اگر به نتيجه نرسيم اقدامات ديگری انجام خواهيم داد.

آرمين در باره احتمال تحريم انتخابات گفت:

ما به اين زودی مخالفان خود را راحت نمي‌‏گذاريم. آرمين همچنين درخصوص ادامه تحصن افزود: ما جلساتمان را ادامه خواهيم داد و در خارج از ساعات جلسات در مجلس حضور خواهيم داشت و نامه های اعتراض آميز زيادی نوشته خواهد شد.
نايب رئيس كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی در پاسخ به سوالی مبنی بر معرفی اعضای ستاد ضد اصلاحات گفت: قطعا معرفی خواهيم كرد. فعلا از آقای رئيس جمهور خواسته ايم كه با حضور در مجلس گزارشات موجود را اعلام كنند و يا در جلسات غير علنی برای نمايندگان مجلس توضيح دهند.

وی تصريح كرد: ما مايليم رئيس جمهور اين دعوت را بپذيرد، در صورتيكه اين كار را كنند

و ما اطلاعاتمان را در اختيار مردم خواهيم گذاشت و مستند مشخص خواهيم گفت.
وی خاطرنشان كرد: اگر قاطعانه در مقابل اقدامات خودسرانه ايستادگی ‌‏كنيم موفق خواهيم شد، به شرط اينكه
قاطعيت خود را حفظ كنيم.

 

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی