انتخابات مجلس هفتم

پيك

                         

سحرخيز: دراين شرايط
رقابت آزاد انتخاباتی  
 يك شوخی است!

 

 

نماينده‌ مديران مسوول نشريات در هيات نظارت بر مطبوعات گفت: در حال حاضر فضايی برای رقابت وجود ندارد زيرا بيشتر نيروها حذف شده‌اند. در برخی شهرها يك نامزد اصلی گذاشته‌اند و يك نامزد ديگر، بعنوان رقيب كاذب برايش فراهم كرده‌اند و ديگران را حذف. بنابراين در چنين شرايطی صحبت از رقابت آزاد يك طنز سياسی است.
 رييس جمهور و وزارت كشور پيش‌بينی مي‌كردند كه اگر يك قانون روشن و شفاف نداشته باشيم در برگزاری انتخابات آزاد دچار مشكل مي‌شويم. بنابراين يكسال و نيم پيش، آقای خاتمی لايحه‌ی انتخابات را ارائه داد و توسط نمايندگان تصويب شد.  شورای نگهبان به دليل اين كه قانون مذكور را جوابگوی خواسته‌های سياس‌ اش نديد، آن را رد كرد و اجازه نداد يك قانون شفاف، پيش از برگزاری انتخابات در دستور كار قرار گيرد.
 پذيرش برگزاری  يك انتخابات آزاد از جانب دست‌اندركاران برگزاری انتخابات و شخص رييس جمهور، نمايندگان مجلس و مردم اشتباه است.

سحرخيز با  تاكيد بر اينكه نبايد منتظر اعلام‌نظر سريع شورای نگهبان بود گفت: بايد منتظر باشيم كه شورای نگهبان، خودش و اقدامش را در حيطه‌ی قانون محدود كند و كسانی را كه بر خلاف قانون رد صلاحيت شده يا احراز نكرده است را برگرداند و اجازه دهد انتخابات آزاد، برگزار شود. در غير اين صورت فضای جامعه به تشنج و يك بازتاب نامشخص مي‌انجامد.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی