انتخابات مجلس هفتم

پيك

                         

 رئيس كميسيون اصل 90 مجلس
علما چرا درباره
رد صلاحيت ها
سكوت كرده اند؟
آنها كه مشتی مسلمان و جانباز و مومن را رد صلاحيت كرده اند،
اگر نتوانند ثابت كنند مجرم اند و حيرت است كه علما سوكت كرده اند!

 

 

رييس كميسيون اصل 90 مجلس از رد صلاحيت های گسترده به دليل عدم التزام عملی به اسلام، به عنوان فاجعه‌‏ای دينی - اسلامی و شرعی ياد كرد وگفت: تمامی علماء و فقها و هر كسی كه در اين مملكت، دين، قرآن و سيره پيامبر (ص) را مي‌‏فهمد و در برابر اسلام احساس مسووليت مي‌‏كند، بايد در خصوص اين فاجعه دينی اعلام نظر كند.

حسين انصاری راد رييس كميسيون اصل 90 و نماينده نيشابور كه در جمع نمايندگان متحصن مجلس صحبت مي‌‏كرد گفت:

برای مسلمان بودن هيچ شرطی جز اعلام مسلمانی به گفتن "اشهد ان‌‏لا اله الی الله " نيست و اين از مسلمات دين و قرآن است. خروج از اسلام نيز با انكار ضروری اسلام كه مستلزم انكار توحيد است می باشد و فتوای بنيانگذار جمهوری اسلامی نيز اين را می گويد.

چه كسانی و از كدام مقام و در كدام مسئوليت به خود حق دادند اين همه مسلمان فداكار جدی و با سابقه و ملتزم به آداب دينی را به دليل عدم التزام به اسلام رد صلاحيت كنند؟

من چطور به خودم اجازه دهم كه از مسلمانی جلالی زاده، قوامی يا شيرزاد دفاع كنم و يا چه حقی دارم كه در اسلام دكتر آقاجری شك كنم؟

انصاری راد با اشاره به صحبت‌‏های  رهبر در خصوص حمل بر صحت، گفت:

حمل بر صحت برای عده ای خاص نيست. تمام اعمال مسلمانان اعم از نكاح، بيع و عبادت محمول صحت است. آيا فقط هشتاد نفری كه در مجلس رد صلاحيت شده اند كارشان محمول بر صحت است؟

آن كسی كه در فضای اسلامی زندگی مي‌‏كند و از پدر و مادر مسلمان زاده می شود اعمالش حمل بر اصالت است.

كسانی كه رد صلاحيت كرده اند منصوبين شورای نگهبان و ماموران آنها هستند. اينها چطور می توانند اين اتهامات بزرگ را ثابت كنند؟ در صورتيكه اگر نتوانند ثابت كنند مجرم هستند.

كسانی به مسلمان نسبت دروغ می دهند كه ايمان به خدا ندارند. من نمی دانم با چه رو، وجدان، دين، عقل، تفكر و نظريه‌‏ای، به خودشان اجازه مي‌‏دهند اينچنين افراد متدين و كسانيكه جانشان را در راه خدا گذاشته‌‏اند و به جانبازان بگويند عدم التزام عملی به اسلام نداريد.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی