انتخابات مجلس هفتم

پيك

                         

 

حميد كهرام نماينده اهواز

مردم مي گويند
تحصن را ادامه دهيد

 

 

حميد كهرام رئيس كميسيون كشاورزی مجلس در جمع نمايندگان متحصن گفت: برای توسعه كشور حركت ما بايد در جهت نهادينه كردن آزادی سياسی باشد و در يك كشور آزاد است كه مي‌‏توان توسعه را انتظار داشت.
به گزارش ايلنا وی افزود: شرايطی كه هيات‌‏های نظارت و شورای نگهبان به وجود آورده‌‏اند حتی افراد عاقل محافظه كار هم تاييد صلاحيت نشده‌‏اند و تنها افراد خيلی تندرو از اين جناح برای انتخابات برگزيده شده‌‏اند.
وی تصريح كرد: ما را به دليل عدم قبول قانون اساسی رد صلاحيت كردند در صورتيكه كسانی كه ما را رد صلاحيت كرده‌‏اند قانون اساسی را آنطور كه بايد و شايد قبول ندارند.
وی با اشاره به اينكه نيروهای تندرو محافظه كار خيلی از موارد قانون اساسی را زيرپا مي‌‏گذارند، گفت: اين افراد حكومت اسلامی را در مقابل جمهوری اسلامی می خواهند.
وی افزود: آقای مصباح وقتی بحث حكومت اسلامی را مطرح مي‌‏كند، چگونه مي‌‏تواند در مقابل آن بحث جمهوری اسلامی را مطرح سازد؟
نماينده اهواز تصريح كرد: مي‌‏خواهند بگويند در كشور انسداد ايجاد مي‌‏شود و اين نكته بسيار خطرناكی است.
وی تصريح كرد: در خوزستان ديشب بيش از 120 نفر از فعالان سياسی گروه‌‏های دوم خرداد و نيروهای دانشجويی در مقابل استانداری تحصن كردند و از تحصن نمايندگان حمايت كردند و در تماس‌‏هايی كه با من مي‌‏گيرند خواستار ادامه جريان تحصن هستند.
وی افزود: همه خواستار اين هستند كه اين تحصن نبايد فقط منحصر به بازگشت و تائيد صلاحيت برخی نمايندگان باشد بلكه حقوق تمام كسانی كه حق آنها ضايع شده به آنها برگردد.
وی با اشاره به اينكه اجازه نمي‌‏دهيم مجلس هفتم مجلس فرمايشی باشد، گفت: اميدواريم شور و نشاط انتخابات دوم خرداد رياست جمهوری 80 و مجلس ششم را دوباره برگردانيم.
  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی