ايران

پيك

                         

 نامه گزارشگران بدون مرز به ژاك شيراك رييس جمهور فرانسه
دبيرشورای امنيت ملی ج. ا
از آمران سانسور مطبوعات است

 

 

در جريان سفر حسن روحانی دبير شورای عالی امنيت ملی ايران به فرانسه، گزارشگران بدون مرز، انجمن بين المللی دفاع از آزادی مطبوعات خواهان توجه شما  به وضعيت آزادی مطبوعات درايران و عملكرد اين شورا در اين رابطه شد.

شورای عالی امنيت ملی ايران يكی از نهادهای فعال در اعمال كردن اين سانسور است. اين شورا هر هفته با ارسال دستورالعملی " ليست موضوعات ممنوعه" را به تحريريه ی روزنامه ها ارسال می كند، تاكنون مسائلی چون مذاكره با امريكا، سالروز هيجده تير ، پرونده ی زهرا كاظمی  و يا اخيرا امضای پروتكل الحاقی از جمله مواردی بوده اند كه نوشتن در باره ی آنها برای مطبوعات توسط شورای امنيت ملی ممنوع اعلام شده است. از سوی ديگر اين شورا مصاحبه با رسانه های امريكايی را برای بسياری از روزنامه نگاران ممنوع كرده است. نظر به اينكه عالی ترين مقامات فرانسه تصميم دارند، اين مقام مسئول ايرانی و از نزديكان آيت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را به حضور بپذيرند. بسيار خرسند خواهيم شد كه موضوع آزادی مطبوعات در ايران و نقش اعمال سانسورتوسط نهادی كه آقای روحانی هدايت آن را بر عهده دارند، با ايشان طرح شود.

روبرت مئنار دبير اول گزارشگران بدون مرز

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی