انتخابات مجلس هفتم

پيك

                         

 حسن روحانی دبير شورای امنيت ملی در پاريس قول داد
مشكلات پيش آمده در انتخابات را حل می كنيم!


 

 

"حسن روحانی" دبير شوراى عالی امنيت ملی جمهورى اسلامی ايران ، چهارشنبه شب در پاريس قول داد كه حكومت ايران مشكلاتی را كه اخيرا در روند انتخابات مجلس شوراى اسلامی پيش آمده است حل خواهد كرد.
به گزارش ايرنا وى در يك مصاحبه مطبوعاتی گفت : مساله انتخابات در ايران در دوره هاى گذشته نيز با مشكلات مشابهی مواجه بود و براحتی می توان از اين مسايل عبور كرد. 
وى افزود : برخی از اشخاص نسبت به رد صلاحيت خود اعتراض دارند، اما هنوزمرحله ديگرى براى رسيدگی وجود دارد و فكر می كنم كه مشكلات در آن مرحله می تواند حل شود و به فرض اگر مشكلی هم باقی بماند، راه هاى ديگرى وجود دارد و در هر صورت مساله پيچيده اى وجود ندارد. 
روحانی خاطرنشان ساخت كه اينگونه مسايل در ايران راه حلهاى قانونی خود را دارد و به اعتقاد من حل و فصل خواهد شد. 
وى در مورد شرايط از سرگيرى مذاكرات با آمريكا، گفت : شرايط را بايد 
ما براى روابطی خوب با آمريكا تعيين كنيم و نه آنها، ما در مساله مبارزه 
با تروريسم در چارچوب مقررات بين المللی حركت كرده ايم و فكر می كنم كه كارنامه درخشانی نيز داريم . 
در زمينه مبارزه با تروريسم ، امروز توپ در زمين آمريكاست ، به دليل 
اينكه چند هزار نفر منافق تروريست را در اختيار دارد كه براساس مقررات 
بين المللی می بايست تحويل ما شوند، بنابراين شرايط را ما بايد تعيين كنيم .
روحانی در پاسخ به پرسشی درباره فراهم نمودن شرايط براى بازگشايی راه 
جهت برقرارى روابط با آمريكا، گفت : اين امر مقدماتی دارد و اولين قدم ، 
كاهش تنشهاست كه به نفع هر دو كشور است . 
وى افزود : در قدم دوم ، آمريكا بايستی اقدامات خصمانه خود را عليه 
ايران متوقف كند و در واقع با اين دو قدم ، می توانيم فضا را مناسب كنيم و 
در اين فضاست كه دو كشور می توانند درباره روابط فكر كنند. 
دبير شوراى عالی امنيت ملی جمهورى اسلامی ايران ، در مورد كمك آمريكا به زلزله زدگان بم نيز گفت : البته حادثه بم و كمك آمريكا به زلزله زدگان ، يك بحث نوعدوستانه و انسانی بود و ما از همه كشورها تشكر كرديم ، اما همزمان با اين كمكها، آقاى بوش مصاحبه اى داشت كه مناسب نبود و در واقع تكرار همان حرفهاى گذشته بود. 
روحانی اضافه كرد : سخنان بوش كه به نوعی از تعبير تغيير نظام در ايران 
سخن گفت ، حكايت آن ضربالمثل فارسی است كه می گويد، "كسی ، چيزى را با دست می كشد و با پا پس می زند". 
وى گفت : احساس ما اين است كه در آمريكا يك تصميم و برنامه منسجم وجود ندارد، كسی يك جمله مثبت می گويد و هنوز تحليل آن جمله را نداده ايم كه شخص ديگرى جمله اى منفی می گويد. 
وى در مورد خوش بين بودن به برقرارى روابط ميان ايران و آمريكا گفت : 
هنوز علامت خوشبينانه اى دريافت نشده ، البته خيلی هم بدبين نيستيم و احساس می كنم كه كليد در دست واشنگتن است . 
دبير شوراى عالی امنيت ملی ايران در مورد دستگيرى برخی اعضاى گروه 
القاعده گفت : تعدادى از افراد القاعده را در طول ماه هاى گذشته به دولت 
عربستان تحويل داده ايم . علاوه بر آن ، اطلاعات دقيقی را نيز به دولت عربستان داديم و موفقيتهايی كه در طول ماه هاى اخير در عربستان بدست آمد، شايد مقدار زيادى مرهون اطلاعاتی باشد كه ما به آنها داديم . 
وى ، عربستان را يك كشور مهم و دوست براى ايران دانست و با اشاره به 
اينكه انفجار در عربستان ، انفجار در ايران است ، تاكيد كرد كه از هر كمكی براى ارايه به عربستان دريغ نمی كنيم . 
دبير شوراى عالی امنيت ملی ايران ، در اين مصاحبه برخی گزارشهاى 
ديپلماتهاى غربی مبنی بر ادامه غنی سازى اورانيوم توسط ايران را بشدت 
تكذيب كرد و افزود : آژانس بين المللی انرژى اتمی مطلع است كه ما از ماه 
نوامبر گذشته ، برنامه غنی سازى را به حالت تعليق درآورده ايم . 
روحانی تاكيد كرد : ما پروتكل را پذيرفته ايم و دقيقا در چارچوب مفاد آن 
عمل خواهيم كرد. 
وى گفت : به دليل صلح آميز بودن فعاليتهاى جمهورى اسلامی ايران ، از 
بازرسی نگرانی نداريم . 
دبير شوراى عالی امنيت ملی جمهورى اسلامی ايران ، افزود : طرف ما آژانس بين المللی انرژى اتمی است و بين ما و آژانس ، اين مفاد پروتكل الحاقی است كه حاكم است . 
وى در زمينه احتمال اعتراض دولت آمريكا نسبت به حق برخوردارى ايران از برنامه هسته اى صلح آميز گفت : اين خلاف معاهده "ان .پی .تی " است و مطابق اين معاهده ، همه كشورها حق دارند كه از فن آورى صلح آميز استفاده كنند و اين سخنان در واقع تخريب معاهدات بين المللی است و به نفع هيچكس نمی باشد. 
روحانی در اين مصاحبه هر گونه همكارى هسته اى بين ايران و كشور پاكستان را تكذيب كرد. 
روحانی در پاسخ به پرسشی درباره صدور انقلاب، گفت : آنچه كه مطرح است ، بحث فرهنگی است و نه بيشتر. 
وى با اشاره به اينكه در دنياى امروز، بطور طبيعی هر فكرى را نمی توان 
زندانی كرد و اين افكار هم بطور طبيعی ، افكار عمومی ديگر كشورها را تحت تاثير قرار می دهد، خاطرنشان ساخت كه ما بدنبال اين نيستيم كه براى هيچ كشورى نسخه حكومتی بنويسيم و يا آن را تحميل كنيم .

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی