انتخابات مجلس هفتم

پيك

                         

 انتخابات را سه پله ای کنيد
سيد ابراهيم نبوی

 

 

من يک مدتی نبودم. و برای شما هم پيامی ندادم، اما، چند روز پيش شنيدم که تعدادی از اون دوم خرداد که در مجلس هست، رفت متحصن شد و من اين پيام را برای اون می دم. که در اين پيام چند استراتژيک مهم بود که هر کس آدام باشه گوش می کند و هر کس آدام نباشه برای خودش.

استراتژيک اول من اين بود که ای دوم خرداد! ای نماينده مجلس! تو خجالت نمی کشی متحصن شدی؟ مگر تو کی هستی که متحصن شدی؟ حالا که اون خاويار بود، ازون برون بود، نمی دونم کدوم زهر ماری بود، اون از خارج اومد برای اتحاديه اروپا رفتی متحصن شدی که خودت را به اون نشون بدی؟ بگی ای خاوير بيا منو نگاه کن؟ اين شد کار آدام؟ مگر تو بچه ای؟ حيوان! تو بايد شخصيت داشته باشی، هر کس در اين مملکت يک وظيفه داره که بايد اون وظيفه را به نحو احسنت انجام بده، نه اينکه مثل اون نماينده رژيم محمد رضا که فقط اسم داشت و فاميلی نداشت، هر نماينده هی بگه احسنت، احسنت، احسنت. وظيفه احسنت يک نماينده مجلس اسلام اينه که کانديدا بشه، وظيفه احسنت شورای محترم نگهبان هم اينه که صلاحيت اون را رد کند. که خود اين صلاحيت چند استراتژيک مهم بود. اول اينکه بايد حزب اللهی باشه، دوم اين که بايد نوکر رهبری باشه و به اون انتظام عملی داشته باشه، چون نيروی انتظامی خيلی مهم بود.سوم اينکه به قانون اساسی که من با اون مخالفم، موافق باشه. و نوکر قانون اساسی باشه. چهارم اينکه زياد حرف نزنه. پنجم اينکه مثل اين ضعيفه نماينده شهر من نباشه. اگر اسلام هست تو برای چی شهربانو هستی؟ شهربانو مال زمان شاه بود، نه مال کمونيست و نه مال اسلام، اگر مسلمان بودی اسمت می شد سکينه يا صغرا يا خاور، حالا ای شهربانو می خوای نماينده مجلس بشی؟ من با همين بيل خودم هم هست نمی گذارم. تو غلط می کنی نماينده بشی. من به تو اجازه نمی دم. حالا صد تا نماينده رفته اونجا برای من نشسته و تحصن می کنی؟ اگر مردی وايستا، اگر مردی بيا سر کوچه تا من تو را کتک بزنم.

استراتژيک دوم من درباره اون آلفرد انيشتن کمونيست بود که جايزه نوبل صلح را گرفت از جرج بوش دبليو و داد به اون شيرين عبادی. ای شيرين! ای کمونيست! ای بی حجاب! تو اگر عبادی هستی، بايد سياسی- عبادی هم باشی و اگر سياسی- عبادی باشی بايد نماز جمعه هم آمده باشی، ولی من پس چرا تو را حتی يک بار هم تو نماز جمعه نديدم؟ پس دروغ می گی. و يکی از شرط امام جمعه اين است که دروغ نگه، مثل اين آقای عسگراولادی که امام جمعه هم نيست ولی دروغ هم نمی گه. و يک شرط ديگر امام جمعه اين است که اسلحه داشته باشه که من چند تا دارم و دروغ هم نمی گم. ولی ای شيرين تو دروغ می گی. تو رفتی خارج برای من عکس بدون روسری از تلويزيون کفار نشان دادی؟ يعنی در اونجا يک روسری نبود که بذاری سرت بيايی اينجا تا ما به جای مرگ بر بی حجاب به تو بگيم مرگ بر بد حجاب؟ ای شيرين! اون جايزه نوبل بخوره توی سرت!

و يک استراتژيک هم دارم درباره صدام حسين که من شنيدم اون را دستگير کردند و آن طور که با موبايل من که مدل مونيکای جديد هست به من خبر دادند اون بدل صدام بود که دستگير شد و حتی به من گفتند که اون بدل بوش بود که رفت بدل صدام را دستگير کرد و اگر اصل جنس بود ما خودمان اونها را می شناختيم. و اين يک شايعه بود.
و يک استراتژيک داشتم که در مورد انتخابات بود و من يک پيشنهاد دارم که انتخابات را بجای دو مرحله ای، سه مرحله ای بکنيم. مرحله اول اون بود که چند نفر داوطلب بشه برای نامزد انتخابات، که نامزد هم اسم خوب نيست و آن را عوض کنيم. چون نامزد اسلامی نيست يا بگذاريم متعه يا صيغه، ما که در اسلام نامزد نداريم، نامزد برای کمونيست است و اگر صيغه باشه از نظر شرعی بهتر هم هست. در مرحله اول ائمه جمعه و جماعات اين افراد را انتخابات کنند، دو تا به يکی، يعنی برای هر کدام دو نفر، يعنی اگر 15 تا لازم داشت، 15 ضربدر دو 30 تا انتخاب کند. و بعد آنها را ببرند شورای نگهبان که آن شورای محترم از اونها که تعدادش هست 270 ضربدر دو يعنی 550 تا ده تا کم، اونها را 100 تاش را رد صلاحيت بکند که به وظيفه قانونی اش هم عمل کرده باشد و 450 تا را بفرستند برای مرحله سوم که در اين مرحله ولی فقيه از اون ها 270 تا که بهتر بود و خوشش آمد انتخابات کند که خوشا به سعادتشان، مستقيما می ره بهشت، و بقيه را نگه دارند که انشاءالله اگر کسی از نمايندگان ترور شد، اون را بگذارند جای اين که اين جای اون نره وگرنه هر کس جای اون بره خيلی بدتره.

و ديگر هيچ استراتژيک ندارم و تا هفته آينده با شما خداحافظی می کنم و هيچ کس تحصن نکند و حرف زيادی نزند. خداحافظ

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی