انتخابات مجلس هفتم

پيك

                         

 سياستمداران آلمانی، خطاب به اتحاديه اروپا
فراخوان بين المللی  
برای انتخابات آزاد درايران

 

 

اتحاديه اروپا دربرابر موج تقاضای كشورهای عضو اين اتحاديه برای دخالت ونظارت در انتخابات مجلس شورای اسلامی ايران روبرو شده است. در اين ميان سياستمداران سرشناس آلمان كه پرقدرت ترين كشور عضو اتحاديه اروپا به حساب می آيد آشكارا اتحاديه اروپا را فراخوانده اند تا زمينه برپائی يك انتخابات آزاد درايران را فراهم سازد.

ميشل گالر، سياستمدار وعضو حزب دمكرات مسيحی آلمان و كارشناس مسائل سياسی ايران در پارلمان اروپا، حذف نامزدهای نمايندگی پارلمان ايران را ضربه ای سنگين بر روند مردمسالاری در ايران تفسير كرد و هشدار داد كه اگر شورای نگهبان عقب نشينی نكند، روابط ميان ايران و اتحاديه اروپا دچار تجديد نظرهائی خواهد شد.

درعين حال سه تن از سياستمداران طراز اول آلمانی، وابسته به احزاب دمكرات مسيحی اين كشور نيزدرنامه ای به اتحاديه اروپا، با اشاره به حذف نامزدهای نمايندگی از سوی شورای نگهبان خواستار يك فراخوان بين المللی برای برپائی يك انتخابات آزاد بر پايه مردمسالاری در ايران شدند.

آنان در اين نامه نوشته اند، اصلاحگرايان در كوشش های خود برای نجات مبانی مردمسالاری نياز به ياری و پشتيبانی مردم سراسر جهان دارند. از اين روی، از دولت آلمان فدرال و شركای اروپائی خود می خواهيم تا يك فراخوان بين المللی در پيوند با انتخابات آزاد بر پايه اصول مردمسالاری بدهند تا بدينگونه به اصلاحگرايان و نيز به مردم ايران نشان داده شود كه جامعه ملل از آنها پشتيبانی می كند.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی