انتخابات مجلس هفتم

پيك

                         

 توصيه رهبر به شورای نگهبان
سرها را موقتا پائين بيآوريد
 تا امواج تحصن رد شود!

 

 

شبكه تلويزيونی الجزيره، كه در روزهای اخير فعال ترين برخورد را با مسائل ايران داشته، در گزارش مربوط به ديدار رهبر با شورای نگبهان، رهبر را در حلقه شورای نگهبان وهيئت نظارت نشان داد. نورافكن ها را فيلمبردار سيمای جمهوری اسلامی در اتاق ديدار تنظيم كرده بود كه رخ رهبر هر چه بيشتر نورانی باشد. جنتی كه سمت چپ رهبر نشسته بود، كه قيافه اش از چهره مرتضی مبلغ( كه در نشست استانداران با رهبر از همه عصبانی تر بود) هم غضبناك تر بود. رييس دفتر رهبر هم كه معمولا در سمت راست وی می نشيند ظاهرا كاری جز تنظيم و جابجايی بلندگو نداشت. علينقی جهرمی پيشكار جنتی، هرچند گاه يكبار بجای جنتی سر خود را تكان ميداد تا چاكری و چاپلوسی را نسبت به رهبر بيان كند.

رهبر می كوشيد نقش مدافع اصلاح طلبان متحصن را بازی كند و عقب نشينی به اين شورا را به نمايش بگذارد. چنان به جزييات می پرداخت كه گوئی اعضای شورای نگهبان و هيئت نظارت تازه كارند و قرار است از فردا كار خود را تازه شروع كنند.

رهبر مبنا را بر احراز صلاحيت نمايندگان گذاشت و اين احرازها را درجه بندی كرد و مرتبه صلاحيت نمايندگان مجلس را درجه چندم دانست و سختگيری در اينمورد را جايز نشمرد. مهمترين بحث رهبر اشاره به رد صلاحيت نمايندگان فعلی مجلس داشت. خواستار آن شد كه مبنا بر صالح بودن آنها گذارده شود و رد صلاحيت شدگان مجلس فعلی تاييد شوند.

 

رهبر خواستاز آن شد كه سخنان افراد در مجالس گوناگون ملاك احراز قرار نگيرد، چون ممكن است فردی در مجلسی بر اساس هيجانات خود كلام غير قابل قبولی هم بيان كند. ايشان حتی به سخنان انتقادی هم اشاره كرده و آنرا ملاك عدم صلاحيت ارزيابی نكردند.

در بخش ديگری وی به فرصت شورای نگهبان برای تغيير روش خود اشاره كرد وبا اشاره به مراحل مختلف بررسی صلاحيت ها از شورای نگهبان خواست صلاحيت ها را مورد بازبينی قرار دهد.

در پايان اين ديدار، رهبر برای دلجويی از اعضای شورای نگهبان  گفت كه شورا در مقابل گردن گلفتها كوتاه نيايد و در جملاتی پذيرش اين عقب نشينی را نوعی سختی و تلخی انجام وظيفه و خدمت به نظام دانست.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی